Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
RUSKY JAZYK UROVEN A1 - document

Vitajte na stránke rustinari.weblahko.sk v sekcii RUSKY JAZYK UROVEN A1 - document

 

RUSKÝ JAZYK – ako druhý cudzí jazyk

6., 7., 8., 9. roč. ZŠ

 

Komunikačné jazykové kompetencie

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

 

1 Jazyková kompetencia

Učiaci sa na úrovni A1:

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,

prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.

 

2 Sociolingvistická kompetencia

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.

 

3 Pragmatická kompetencia

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,

• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné zručnosti

 

1 Počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.

 

2 Čítanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni A1

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,

• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.

 

 

3 Písomný prejav

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,

• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,

• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,

• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.

 

4 Ústny prejav

Ústny prejav – dialóg

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.

Ústny prejav – monológ

Učiaci sa na úrovni A1:

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.

Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1

podľa SERR pre jazyky:

 

 

 

Spôsobilosti

Funkcie

 1.  

Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

Upútať pozornosť. Pozdraviť. Odpovedať na pozdrav. Rozlúčiť sa. Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie.

 1.  

Vypočuť si a podať informácie

Informovať sa. Potvrdiť (trvať na niečom). Začleniť informáciu. Odpovedať na žiadosť.

 1.  

Vybrať si z ponúkaných možností

Identifikovať. Opísať. Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas). Opraviť (korigovať).

 1.  

Vyjadriť svoj názor

Vyjadriť svoj názor. Vyjadriť svoj súhlas. Vyjadriť svoj nesúhlas. Vyjadriť presvedčenie. Vyjadriť vzdor. Protestovať. Vyjadriť stupeň istoty.

 1.  

Vyjadriť svoju vôľu

Vyjadriť svoje želania/túžby. Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce).

 1.  

Vyjadriť svoju schopnosť

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia. Vyjadriť neznalosť. Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť.

 1.  

Vnímať a prejavovať svoje city

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie. Vyjadriť smútok, skľúčenosť. Vyjadriť sympatie. Vyjadriť fyzickú bolesť. Utešiť, podporiť, dodať odvahu.

 1.  

Vyjadriť očakávania a reagovať na ne

Vyjadriť nádej. Vyjadriť sklamanie. Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu. Ubezpečiť. Vyjadriť úľavu. Vyjadriť spokojnosť. Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si. Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím.

 1.  

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

 1.  

Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

Vyjadriť príkaz/zákaz. Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu. Získať povolenie, súhlas. Dať súhlas, povoliť niečo. Odmietnuť. Zakázať. Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz. Vyhrážať sa. Sľúbiť.

 1.  

 Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

Obviniť, obviniť sa, priznať sa. Ospravedlniť sa. Odmietnuť obvinenie. Vyčítať.

 1.  

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vyjadriť záujem o niečo. Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva. Vyjadriť prekvapenie. Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo. Vyjadriť nezáujem.

 1.  

 Ponúknuť a reagovať na ponuku

Žiadať od niekoho niečo. Odpovedať na žiadosť. Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal. Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali. Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného). Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem. Odpovedať na návrh niekoho iného.

 1.  

Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti

Varovať pred niekým/niečím. Poradiť. Dodať odvahu/Podporiť. Adresovať niekomu svoje želanie.

 1.  

Reagovať pri prvom stretnutí

Predstaviť niekoho. Predstaviť sa. Reagovať na predstavenie niekoho.

Privítať. Predniesť prípitok.

 1.  

Telefonovať

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor.

 1.  

Vymieňať si názory, komunikovať s niekým

Začať rozhovor. Ujať sa slova v rozhovore. Vypýtať si slovo. Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili. Zabrániť niekomu v rozhovore.

 1.  

Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického slova/vyjadrenia/frázy

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo

Hľadať slovo/vetu

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru

 

 

 

 


СПОСОБНОСТЬ 1: « НАЧАТЬРАЗГОВОР, ИСХОДЯИЗ КОНКРЕТНОЙ»  УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Начать разговор, исходя из конкретной ситуации

 

Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

 

Обратить на себя внимание

Upútať pozornosť

 

Скажите, пожалуйста, ... Извините, ... Простите... Разрешите... Вы не скажете, ... Познакомься, пожалуйста, ... Познакомьтесь... .

Rozkazovací spôsob slovies

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu a neverbálnou komunikáciou.

V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, príbeh, úryvok a dramatizácia rozprávky, riekanka, pesnička, básnička, komiks a pod.

Dodržiavať pravidlá slušnosti v komunikácii.

 

Upozorniť na interkultúrne rozdiely pri nadviazaní rozhovoru.

 

 

Поприветствовать

Pozdraviť

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Здравствуй (-те)! Привет!

Spojenie prídavných mien s podstatnými menami.

Ответить на приветствие Odpovedať na pozdrav

Здравствуй (-те). Добрый день. Доброе утро. Добрый вечер. Привет.

Spojenie prídavných mien s podstatnými menami.

 

Поблагодарить и выразить свою признательность Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

Спасибо. Cпасибо за... Большое спасибо. Я благодарю за... Мы благодарим за...

Citoslovce vo význame prísudku. Časovanie slovies v prítomnom čase

Krátke tvary prídavných mien

Попрощаться

Rozlúčiť sa

До свидания. Пока. Спокойной ночи! Счастливого пути!

Spojenie prídavných mien s podstatnými menami.

 

СПОСОБНОСТЬ 2: «ВЫСЛУШАТЬ ИИНФОРМИРОВАТЬ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Выслушать и информировать

 

Vypočuť si

a podať informácie

 

Получить информацию Informovať sa

 

Как тебя зовут? Откуда ты? Скажите, пожалуйста, это...? Как поживаешь? Что у тебя (у вас) нового? Разрешите узнать ваше имя и отчество? Вы можете мне дать ваш адрес? Когда это было? Не могли бы вы мне  cказать ...

Intonácia opytovacích viet s opytovacím zámenom aj bez neho.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialógy, jednoduché rozprávanie, plagáty, krátky telegram, jednoduchý telefonický rozhovor, pohľadnica, blahoželanie, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky a pod.

Najdôležitejšie verejné a súkromné služby (« kde a čo žiadať ») : pošta, banky, miestne úrady (radnice), polícia...

 

Подтвердить (настаивать на чём-либо)

Potvrdiť (trvať na niečom)

Да, это так. Это Красная площадь. Да, конечно. Хорошо. Очень хорошо. Я уверен, что...

 

Вставить информацию Začleniť informáciu

 

 

Ответить на просьбу

Odpovedať na žiadosť

Пожалуйста. С удовольствием.

 

 

СПОСОБНОСТЬ 3: «ВЫБРАТЬ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 3: „Vybrať si z ponúknutých možností“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Выбрать из предлагаемых возможностей

 

Vybrať si z ponúknutých možností

 

Определить

Identifikovať

 

Пример: Это город Братислава.

 

Skloňovanie

podstatných mien.

Štruktúra oznamovacej vety.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialógy, jednoduché rozprávanie, pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky, reklama a pod.

Dodržiavať základné pravidlá a postoje pri nákupoch (vedieť pozdraviť, spresniť výber, zaplatiť, atď.) a upozorniť na interkultúrne rozdiely.

Описать

Opísať

 

Пример: Город Братислава  – столица Словакии. Он находится на берегах Дуная.

Подтвердить. Выразить несогласие. Исправить.

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)

Opraviť (korigovať)

Да, это так. Нет, это не так, а ...

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ 4: «ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 4: „Vyjadriť svoj názor“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Высказать своё мнение

 

Vyjadriť svoj názor

 

Высказать своё мнение

Vyjadriť svoj názor

Я думаю, что... Я хочу сказать, что... Мне кажется, что...

Prítomný čas slovies.

I.a II. časovanie slovies.

Časovanie modálnych slovies v prítomnom čase.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialógy, rozprávanie, pozvánka, pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky a pod.

 

Upozorniť na špecifiká komunikácie pri vyjadrovaní prekvapenia a svojho názoru v neformálnom, familiárnom styku.

 

Выразить своё согласие Vyjadriť svoj súhlas

Да, это так. Да, конечно. Я согласен (согласна). Ты прав (-а).

Выразить своё несогласие Vyjadriť svoj nesúhlas

 

Нет, это не так. Я не согласен (не согласна). Нет, я (мы) против. Я должен (должна) сказать...

Выразить убеждение

Vyjadriť presvedčenie

Я знаю. Я верю, что...

Выразить упрямство, сопротивление

Vyjadriť vzdor

Нет. Я не буду... Я не хочу... Я не могу...

Протестовать

Protestovať

Это неправда! Это несправедливо! Это нечестно!

Выразить степень уверенности

Vyjadriť stupeň istoty

Я знаю точно. Это верно. Я уверен.

 

СПОСОБНОСТЬ 5: « ВЫРАЗИТЬ СВОЁ ЖЕЛАНИЕ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.5 „Vyjadriťsvoju vôľu“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Выразить своё желание

 

Vyjadriť svoju vôľu

 

Выразить свои желания /мечты

Vyjadriť svoje želania/túžby

Я хочу ... 

Я мечтаю ...        Я мечтаю о ...

Slovné spojenie

быть, стать кем?+inštru-

mentál

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialógy, jednoduchý telefonický rozhovor a pod.

Vyjadriť túžby a želania primerane komunikačnej situácii, identifikovať základné spoločenské normy pri vyjadrení želaní a túžob, napr. upozorniť žiaka na direktívny tón, ktorý môže byť v cieľovej krajine považovaný za neslušný.

Выразить свои планы (ближайшие и будущие)

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)

На следующей неделе я ...

Мы будем ...

 

Budúci čas slovies.

Slovné spojenia: на этой, будущей (следующей),

прошлой неделе; в этом,

в будущем в следующем), прошлом году.

 

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ 6: « ВЫРАЗИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 6: „Vyjadriť svoju schopnosť “  Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Выразить свои способности и умения

 

Vyjadriť svoju schopnosť

 

Показать свои знания Vyjadriť vedomosti/poznatky/

zistenia

Я знаю ...

Я узнал, что...

 

Časovanie slovesa знать, уметь, мочь

a ich správne používanie pri

komunikácii.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialógy, jednoduchý telefonický rozhovor, pozvánka, pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky a pod.

Záujmy a koníčky mládeže (šport, hudba...)

 

Высказать свои незнания Vyjadriť neznalosť

Я не знаю, как (что, где, кто, когда ... )

Высказать своё умение что-либо делать

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

Я умею (могу) + инфинитив

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ 7 : « ВОСПРИНИМАТЬ И ПРОЯВЛЯТЬ СВОИ ЧУВСТВА » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.7: „Vnímaťa prejavovaťsvoje city “ Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Воспринимать и проявлять свои чувства

 

Vnímať a prejavovať svoje city

 

Проявить свою радость, удовлетворение

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie

Какой хороший день! Ах, как хорошо! Как здорово! Как красиво! Прекрасно!

Časovanie slovesa бояться a správne používanie slovesa болеть v rôznych významoch:

а) болеть

(чем?)

гриппом

b) У меня болит глаз, (болят глаза).

с) Мы болеем за «Слован»

Братислава.

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: spoločenská komunikácia, dialógy, krátke oznámenie, jednoduchý telefonický rozhovor, krátke blahoželanie, pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky a pod.

Poukázať na rozdielne formy prejavu citov/pocitov (radosť, nadšenie, smútok, žiaľ, bolesť, zlosť a pod.) s prihliadnutím na kultúrne aspekty krajiny.

 

Выразить печаль, удручённость

Vyjadriť smútok, skľúčenosť

Жалко, что ... Мне неприятно. Мне грустно.

Проявить симпатии

Vyjadriť sympatie

Ты мне нравишься.

Давай дружить!

Выразить физическую боль

Vyjadriť fyzickú bolesť

Мне больно. У меня болит (-ят) ...

Успокоить, подбодрить, помочь набраться смелости

Utešiť, podporiť, dodať odvahu

Всё нормально. Не беспокойся! Всё будет в порядке.Не бойся! Не бойтесь! Всё xорошо.

 

СПОСОБНОСТЬ 8 : « ВЫРАЗИТЬ ОЖИДАНИЯ И РЕАГИРОВАТЬ НА НИХ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 8: „ Vyjadriť očakávaniaa reagovaťna ne “ Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Выразить ожидания и реагировать на них

 

Vyjadriť očakávania a reagovať na ne

 

Выразить надежду

Vyjadriť nádej

У тебя будет всё хорошо. У тебя всё получится.

Krátky tvar prídavných mien

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov: jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pozvánka, jednoduchý telefonický rozhovor, pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky a pod.

Poukázať na medziľudské vzťahy a vhodnosť výberu komunikačných prostriedkov na vyjadrenie očakávania, prejavenie účasti s iným človekom v prípade problémov primerane veku žiaka a ním dosiahnutej komunikačnej úrovne.

Выразить разочарование Vyjadriť sklamanie

А я тебе (вам) верил! Мы тебе (вам) верили!

Выразить страх, беспокойство

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu

Я боюсь, что...

Мне страшно!

Заверить в чём либо Ubezpečiť

Не бойся! Не бойтесь! Всё будет хорошо.

Выразить облегчение Vyjadriť úľavu

Ух! Наконец-то! Как хорошо, что всё прошло (закончилось).

Выразить удовлетворение Vyjadriť spokojnosť

Я рад (-а)... Я доволен (довольна). Мне нравится.

Выразить неудовольствие, пожаловаться

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si

Я не доволен (не довольна). Мне (нам) не нравится.

Узнать, кто доволен (не доволен) кем-либо, чём-либо Zistiť spokojnosť/  nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím

Ты (не) доволен ...? Тебе (не)нравится ...?

 

СПОСОБНОСТЬ 9 : « ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ УВЛЕЧЕНИЯ И СВОЙ ВКУС » УРОВЕННЬ A1

Spôsobilosť č. 9: „Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus “  Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Представить свои увлечения и свой вкус

 

Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

 

Выразить, что мне нравится

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam

Мне нравится ...

Я люблю …

 

Slovné spojenie: prítomný čas slovies + infinitív

Záporná častica не

so slovesami

Používanie 3. stupňa prísloviek

 

Ústny prejav formou jednoduchého monológu – oboznámiť okolie o záľubách alebo formou dialógu – reagovať a vyjadriť svoj postoj v rámci vzniknutých situácií - jednoduché aktuálne témy

Písomný prejav: napísať jednoduchý text opisujúci záľuby a postoje voči prostrediu – jednoduchý osobný list, reagovať na prežité situácie a zážitky v minulosti – jednoduchý osobný list.

Aktivity voľného času, porovnať rôzne druhy športov a činností voľného času v rámci Slovenska a krajiny cieľového jazyka

 

Выразить своё отрицательное отношение к кому-либо/чему либо Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád

Я не люблю не люблю...

Мне не нравится ...

 

Выбрать из предлагаемого то, что нравится больше всего

Vybrať si z ponúknutých možností najobľúbenejšiu

Больше всего я люблю ... Больше всего мне нравится ...

 

 

СПОСОБНОСТЬ 10 : « ОПРЕДЕЛИТЬ, СООБЩИТЬ И ПРИНЯТЬ ПРАВИЛА ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ » УРОВЕНЬ A10

Spôsobilosť č.10 : „Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti  “Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Определить, сообщить и принять правила или обязанности

 

Stanoviť, oznámiť

a prijať pravidlá alebo povinnosti

 

Выразить приказ. Vyjadriť príkaz/zákaz

 

Открой (-те) окно!

Слушай (-те)!Повесь (-те)!

Používanie výrazov

можно, нельзя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúci čas slovies

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou krátkeho dialógu s uplatnením hovorového alebo administratívneho štýlu.

 

Vyjadrenie požiadaviek a sťažností, súhlasu a odmietnutia aj formou jednoduchého monológu, základné frázy

 

Typy textov: jednoduché dialógy nesúce základné rozkazy a príkazy, prosby, požiadavky a odmietnutia.

 

Rozdielnosti v spôsobe vyjadrenia a prijatia základných pravidiel a povinností medzi Slovenskom a cieľovou krajinou

 

Rozdielnosti vo vyjadrení nesúhlasu, odmietnutia, sľubov a zákazov

 

Выразить моральную или социальную норму

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu

Поздоровайся!

Поздоровайтесь! Уступи (-те) место старшим!

Получить разрешение Získať povolenie, súhlas

Можно открыть окно?

 

Дать разрешение, разрешить что-либо

Dať súhlas, potvrdiť niečo

 

Пожалуйста. Да, можно. Вы можете смотреть телевизор.

Отказать. Odmietnuť

Нет, нельзя.

Запретить. Zakázať

Не делай это!

Воспротивиться запрету Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz

Почему нельзя? Им можно, а нам нельзя?!

Угрожать. Vyhrážať sa

 

Ну, подожди! Ты у меня получишь!

 

Обещать. Sľúbiť

 

Извини, я больше не буду. Я буду слушаться.

 

СПОСОБНОСТЬ 11 : « РЕАГИРОВАТЬ НА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.11: „Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinnosti “  Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Реагировать на несоблюдение правил или обязанностей

 

Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinnosti

 

Обвинить. Признать свою вину

Obviniť, obviniť sa, priznať sa

Это твоя вина. Я виноват.

 

Rozkazovací spôsob slovies

 

 

 

 

Záporná častica не so

slovesami

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou stručného dialógu alebo monológu s použitím základných fráz a základnej slovnej zásoby danej témy s uplatnením hovorového štýlu.

Typy textov: pohľadnice, osobné listy, krátke formálne listy

 

Základné rozdiely a zvláštnosti vo vyjadrení ospravedlnenia, ľútosti, obvinenia a kritiky v slovenskom jazyku a v cieľovom jazyku

Rozdielnosti v špecifických výrazoch a formulovaní viet danej problematiky medzi slovenským jazykom a cieľovým jazykom

Извиниться

Ospravedlniť sa

Извини (-те)!

Прости (-те)!

Отрицать обвинение Odmietnuť obvinenie

Я не виноват! Я это не сделал.

Упрекать

Vyčítať

Как тебе не стыдно!

 

 

СПОСОБНОСТЬ 12 : « РЕАГИРОВАТЬ НА ЧТО-ЛИБО (СЛУЧАЙ ИЛИ СОБЫТИЕ) » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 12: „Reagovať na príbeh alebo udalosť“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Реагировать на что-либо (случай или событие)

 

Reagovať na príbeh alebo udalosť

 

Выразить интерес к чему-либо

Vyjadriť záujem o niečo

Примеры: Я тоже хочу стать космонавтом. Я тоже пойду с вами в кино.

Záporná častica не so slovesami

Komunikácia sa realizuje v podobe jednoduchého dialógu.

Jednoduché rozprávanie príbehu, opis udalostí a činností s uplatnením hovorového štýlu

Typy textov: jednoduché osobné listy, úryvok z rozprávky, komiks, poznámky a odkazy

 

Obľúbené rozprávky a príbehy detí na Slovensku a v krajinách cieľového jazyka

Выразить интерес к рассказу кого-либо

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva

Это очень интересно.

 

Выразить удивление

Vyjadriť prekvapenie

Не может быть!

 

Выразить, что это меня не удивило

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo

Ничего нового. Ты нас не удивил.

Проявить незаинтересованность

Vyjadriť nezáujem

Меня это не интересует.

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ 13 : « ПРЕДЛОЖИТЬ И РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 13: „Ponúknuť a reagovať na ponuku“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Предложить и реагировать на предложение

 

Ponúknuť a reagovať na ponuku

 

Выразить просьбу.

Žiadať od niekoho niečo

Дай мне, пожалуйста, ...

Покажи. ..

Rozkazovacie a zvolacie vety

 

Skloňovanie podstatných mien

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

 

Typy textov: pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky

 

Zdvorilo ponúknuť pomoc, prijať ju alebo odmietnuť.

 

Stolovania na Slovensku a v cieľovej krajine.

 

Nákup šiat a obuvi (vzťahy zákazník a personál)

 

Ответить на просьбу Odpoveď na žiadosť

Пожалуйста. Конечно.

Предложить сделать что-либо сообща

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal

Ты придёшь ко мне сегодня? Спроси у дедушки.

Предложить сделать что-либо сообща

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali

Давай посмотрим телевизор!

Давайте играть в футбол!

Предложить помощь (сделать что-нибудь вместо кого-либо другого)

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)

Я вам помогу.

Предложить что-либо одолжить/подарить Navrhnúť, že niečo požičiam, darujem

Возьми. Бери. Дарю

 

Ответить на предложение кого-либо.Odpovedať na návrh niekoho iného

Спасибо.

С удовольствием.

 

 

СПОСОБНОСТЬ 14: « РЕАГИРОВАТЬ НА ТО ,ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В БУДУЩЕМ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 14: „Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnoosti“ Úroveň A1

 

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Реагировать на то, что произойдет в будущем

 

Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti

Предупредить кого-либо о чём-либо

Varovať pred niekým/niečím

Осторожно! Внимание! Двери закрываются! (v metre)

Genitív podstatných mien pri vyjadrení

želania

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

 

Typy textov: pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky, krátke a jednoduché novinové správy

Vedieť zdvorilo požiadať o radu, pomoc a vedieť zdvorilo odpovedať.

 

Moje plány do budúcnosti

Rôzne formy želaní, napr. do nového roka, narodeniny...

Посоветовать. Poradiť

Купи... это очень красиво.

Придать смелости/ Поддержать

Dodať odvahu/Podporiť

Быстрее! Смелее! Ты победишь!

Выразить желание.

Adresovať niekomu svoje želanie

Я хочу...

 

 

СПОСОБНОСТЬ 15: « РЕАГИРОВАТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ »УРООВЕНЬ  A1

Spôsobilosť č.15: „Reagovaťpri prvomstretnutí“ Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Реагировать при первой встрече

 

Reagovať pri prvom stretnutí

 

Представить кого-нибудь. Predstaviť niekoho

Папа, познакомься, это ...

Rozkazovací spôsob slovies.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

 

Typy textov: pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy, ilustrované rozprávky.

Vedieť predstaviť seba aj iných.

 

Napr. Angličania si pri stretnutí podávajú ruky, Francúzi si vymenia bozk na líce, atď.

 

Zdvorilostné frázy pri zoznámení.

Представиться. Predstaviť sa

Разреши (-те) представиться.

Меня зовут ...

Реагировать на чьё-то представление

Reagovať na predstavenie niekoho

Очень приятно. Рад (рада) с тобой (с вами) познакомиться

Поприветствовать. Privítať

С приездом! Добро пожаловать!

Произнести тост. Predniesť prípitok

За здоровье!

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ16 : «ЗВОНИТЬ ПОТЕЛЕФОНУ  УРОВЕНЬ» A1

Spôsobilosť č.16: „Telefonovať“Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Начать,

поддержать

и закончить телефонный разговор

 

Začať rozhovor,

udržiavať rozhovor,

ukončiť telefonický rozhovor

Звонить по

телефону

Telefonovať

 

Алло! Да.

Позовите, пожалуйста...

Я мого говорить с... ?

До свидания.

 

Skloňovanie podstatných a prídavných mien, osobných a ukazovacích zámien, časovanie slovies.

 

Forma jednoduchých otázok a odpovedí, v prípade potreby žiak vie predstaviť sa a vyžiadať si osobu, s ktorou si želá hovoriť.

 

Prítomný podmieňovací spôsob ovláda zatiaľ pasívne, bez systematického precvičovania.

Tiesňové volania (polícia, požiarna služba, rýchla zdravotná pomoc...)

 

Základné pravidlá pri predstavovaní sa

 

 

 

Odporučené spôsobilosti

 

СПОСОБНОСТЬ 1 : « РЕАГИРОВАТЬ В ОБОСТРЁННОЙ СИТУАЦИИ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.1: „Reagovať vovyhrotenej situácii“ Úroveň A1

Spôsobolosti

Funkcie

Aplikácie funkcie

Jazykové prostriedky

Реагировать в обострённой ситуации

Reagovať

vo vyhrotenej situácii

 

Выразить свой гнев, плохое настроение Vyjadriť svoj hnev, svoju zlú náladu

Перестань (-те)!

Замолчи (-те)! Я не хочу тебя (вас) слушать!

Оставь (-те) меня в покое!

Rozkazovací spôsob slovies

 

Реагировать на гнев, на плохое настроение кого-либо

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného

Не кричи (-те)!

Успокойся (-тесь)!

 

Обижать

Urážať

Иди отсюда! Ты глупый!

 

Ругать

Nadávať

Дурак! Дураки!

 

 

СПОСОБНОСТЬ 2: « РЕАГИРОВАТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО. » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č.2: „Reagovať na niečo, čo sa udialo v minuosti ” Úroveň A1

Spôsobolosti

Funkcie

Aplikácie funkcie

Jazykové prostriedky

Реагировать на то, что произошло.

Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti

Вспомнить что-либо/ кого-либо Spomenúť si na niečo/niekoho

Это был, -а, -о, и ...

Minulý čas slovies

 

Высказать, что я что-то/кого-то забыл

Vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol

Я забыл, ...

Не помню

Напомнить Pripomenúť

Помнишь...?

Соболезновать Kondolovať

 

Поздравлять Gratulovať

Дорогая мама! Поздравляю тебя с днём рождения.

 

 

СПОСОБНОСТЬ 3: « ПЕРЕПИСЫВАТЬCЯ » УРОВЕНЬ A2

Spôsobilosť č. 3: „Korešpondovať” Úroveň A2

 

Spôsobolosti

Funkcie

Aplikácie funkcie

Jazykové prostriedky

Переписыватьcя

Korešpondovať

 

Начать писать письмо

Začať list

Здравствуй (-те)!

Дорогой (-ая)...

Skloňovanie podstatných a prídavných mien, osobných a ukazovacích zámien, časovanie slovies.

Переписываться

Korešpondovať

 

Закончить письмо

Ukončiť list

До свидания.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba

 

Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť.

Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).

 

Témy pre komunikačné úrovne

Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:

Rodina a spoločnosť

Osobné údaje. Tlačivá/dokumenty. Rodina - vzťahy v rodine. Vzťahy medzi ľuďmi. Národnosť/štátna príslušnosť. Náboženstvo

Domov a bývanie

Môj dom/byt. Bývanie v meste a na dedine. Zariadenie bytu. Spoločnosť a životné prostredie. Domov a jeho okolie. Spoločnosť a jej životný štýl

Ľudské telo

Starostlivosť o zdravie. Ľudské telo.Fyzické charakteristiky. Charakterové vlastnosti človeka. Choroby a nehody. Hygiena a starostlivosť o telo

Zdravý spôsob života. Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie

Doprava a cestovanie

Dopravné prostriedky. Osobná doprava. Príprava na cestu a cestovanie

Turistika a cestovný ruch. Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.

Vzdelávanie a práca

Škola a jej zariadenie. Celoživotné vzdelávanie. Pracovné podmienky. Učebné predmety. Pracovné činnosti a profesie. Školský systém

Človek a príroda

Zvieratá/fauna. Počasie. Rastliny/flóra. Klíma. Človek a jeho životné prostredie. Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia.

Voľný čas a záľuby

Záľuby. Knihy a čítanie. Rozhlas, televízia a internet. Výstavy a veľtrhy. Kultúra a jej vplyv na človeka. Umenie a rozvoj osobnosti.

Stravovanie

Stravovacie návyky. Mäso a mäsové výrobky. Zelenina a ovocie. Nápoje. Cestoviny a múčne výrobky. Mliečne výrobky. Stravovacie zariadenia. Príprava jedál. Kultúra stolovania. Zdravá výživa.

Multikultúrna spoločnosť

 

Cudzie jazyky. Rodinné sviatky. Cudzojazyčná komunikácia. Štátne a cirkevné sviatky. Zvyky a tradície v rôznych krajinách. Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.

Obliekanie a móda

 

Základné druhy oblečenia. Odevné doplnky. Výber oblečenia na rôzne príležitosti. Druhy a vzory odevných materiálov. Móda a jej trendy.

Šport

 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne. Športové disciplíny. Význam športu pre rozvoj osobnosti. Nové trendy v športe. Fair play športového zápolenia.

Obchod a služby

 

Nákupné zariadenia. Pošta a telekomunikácie.Druhy a spôsoby nákupu a platenia. Hotely a hotelové služby. Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes). Kultúra nakupovania a služieb

Krajiny, mestá a miesta

Krajiny a svetadiely. Moja krajina a moje mesto. Geografický opis krajiny

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest.

Kultúra a umenie

Druhy umenia. Kultúra a jej formy. Umenie – spoločnosť – kultúra

Človek a spoločnosť Komunikácia

Jazyk ako dorozumievací prostriedok. Formy komunikácie. Kultúra komunikácie

 

Mládež a jej svet

 

Aktivity mládeže. Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy. Predstavy mládeže o svete.

Zamestnanie

Pracovné pomery a kariéra. Platové ohodnotenie. Nezamestnanosť.

Veda a technika v službách ľudstva

Technické vynálezy. Vedecký pokrok.

Vzory a ideály

Človek, jeho vzory a ideály.Pozitívne a negatívne vzory.

Slovensko

Geografické údaje. História. Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.

Rusko

Krajina, ktorej jazyk sa učím. Geografické údaje. História. Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.

 

 

 

 

 

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1 , A2, B1,  B2

1

Rodina a spoločnosť

 

Osobné údaje

Rodina - vzťahy v rodine

- Osobné údaje

- Rodina - vzťahy v rodine

- Národnosť/štátna príslušnosť

- Tlačivá/dokumenty

- Vzťahy medzi ľuďmi

- Náboženstvo

имя, фамилия, девочка, семья, папа, мама, ребёнок, дети, сын, дочка, бабушка, дедушка, внук, внучка, дядя, тётя, двоюродный брат, двоюродная сестра, жить, работать, профессия, инженер, врач, медсестра, водитель, официант, официантка, служащий, служащая, предприниматель, предпринимательница, экономист, звать, меня зовут, представить, познакомить, познакомиться, подруга, друг, любить, отдыхать, играть, должен, должна, должны, помогать, надо, мыть, посуда, вытирать, поливать, пыль, выносить, мусор, русский, русская, русские, словак, словачка, словаки, имя, отчество, родиться, в 1978 году, 12.12. 1978 года, гражданин, гражданка, граждане, анкета, паспорт, заграничный паспорт (загранпаспорт), свидетельство о рождении, заполнить, замужем, не замужем, жениться, женат, не женат, брак гражданский/церковный, бракосочетание, регистрация, венчание, бракоразводный процесс, золовка, опекун, опекать, пособие

декретный отпуск, уходить в декрет, кокетничать, поддерживать, обеспеченный, благосостояние, содержать, изменять, измена, свадьба, молодожён, молодожёны, жених, невеста, муж, жена, супруг, cупруга, обручение, обручаться, обручальное кольцо, целовать/поцеловать (-ся), встречаться, свидание

дворец бракосочетания, отчим, мачеха, падчерица, пасынок, усыновить, родственник, родственница, племянник, племянница, новорожденный, тесть, тёща,свёкор, свекровь, развод, разводиться/развестись, алименты, мать-одиночка, няня, заботиться, воспитывать, благополучный, уважать, бытовые проблемы, неполная семья, сирота,бездетный, поститься, святая вода, иконостас, батюшка, исповедь, исповедаться, крёстный отец, крёстная мать, святой отец, молитва, молиться, православие, православный, монастырь, монах, монахиня, риза, богослужение, служба, литургия, грех, грешный, возмездие, гореть в аду, спасение, прощение, юродивый, блаженный, согрешить, канонизировать, купель, часовня, чёрт, сатана, демон, ангел-хранитель, ад, рай, дерево познания, Библия,  библейский, Византия, византийский, Старый Завет, Новый Завет, заповедь, Иисус Христос, Бог, распятие, терновый венец, мученик, христианин

2

Domov a bývanie

 

Môj dom/byt

Zariadenie bytu

- Môj dom/byt

- Zariadenie bytu

- Domov a jeho okolie

- Bývanie v meste a na dedine

- Spoločnosť a životné

prostredie

- Spoločnosť a jej životný štýl

 

город, деревня, жить, дом, этаж, подъезд, лифт, комната, квартира, однокомнатная, двухкомнатная, трёхкомнатная, четырёхкомнатная, большая, маленькая, светлая, тёмная, уютная, большая, высокий, низкий, гостиная, детская, кабинет, спальня, кухня, ванная, туалет, балкон, лоджия, гардероб, помещение, прихожая, коридор, кровать, диван, кресло, удобный, ковер, телевизор, стенка, лампа, плита (газовая, электрическая), посуда, стакан, убирать, спать, между, посреди, перед, за, под, над, далеко, недалеко, близко, электроприборы, холодильник, морозильник, стиральная машина, микроволновая печь, пылесос, утюг, видеомагнитофон, музыкальный центр, мебель, висеть, настольная, ночная лампа, занавеска, бельё (постельное), дом, частный, собственный, вилла, коттедж, панельный, кирпичный, многоквартирный, высотный, окрестность, зелень, переехать, удобство, вид, доволен, планировка, смежный, отдельный, выходить, сдавать, необходимый, мусорное ведро, чистить, пылесосить, убирать/убрать, стирать/выстирать, гладить, сковородка, устраивать, снять/снимать, объявление, новоселье, обмен, обменять, поменять, разменять, расположен, -а, -о, -ы, около, посредине, возле, лежать, стелить/постелить, просторный, слева, справа, снимать квартиру, наводить/навести порядок, огород, сад, сажать, разводить. окружающая среда, удовлетворять, запросы, защита, фильтры, загрязнение, мусор, свалки, безотходный, отходы, радиоактивные вещества, концентрация опасных веществ, радиационная опасность, подписная кампания, чистота, воздух, изучать, растения, животные, решать, экологические проблемы, охрана, нарушение, экология, загрязнение, специалисты, игнорировать, оставлять, закон, смог, принять, меры  редосторожности, очистные сооружения, атомные электростанции, излучение

глобальное потепление, кислотные дожди, специальный, перемена, расслоение, богатые, бедные, бедность, новые русские, бомжи, бездомные, нищита, высокооплачиваемый, работа, воровать, жулик, владеть, недвижимость, вкладывать, престижный, скромность, комфортный, доход, образ жизни, многонациональность, приватизация, Фешенебельный, английский газон, декоратор, благотворительные организации, социальные пособия, нужда, нуждаться, обеспечение, уверенность, безработица, испытывать, улучшать, льгота, ссуда, сокращать

 

 

 

 

3

 Ľudské telo,

starostlivosť o zdravie

Ľudské telo

Fyzické charakteristiky

- Ľudské telo, fyzické charakteristiky

- Charakterové vlastnosti

človeka

- Choroby a nehody

- Hygiena a starostlivosť

o telo

- Zdravý spôsob života

- Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie

человек (люди), голова, волосы (короткие, длинные, светлые, тёмные, каштановые, рыжие), блондин, блондинка, брюнет, брюнетка, лицо (круглое, продолговатое, смуглое, бледное, доброе, злое, в веснушках), нос (курносый, длинный, маленький, орлиный, картошкой), рот, губы ухо (уши), глаз (-а) голубые, синие, карие, чёрные, шея, язык, зуб щека, борода, усы, плечо, туловище, грудь, живот, спина, рука, нога , палец, возраст, юноша, молодой, пожилой, старый, мужчина, старик, девушка, женщина, старуха, рост, средний, высокий, низкий, характер, темперамент, сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, дружелюбный, скучать, жизнерадостный, преодолевать, отзывчивый, врожденный, нервный, система, уравновешенный, возбуждаться, успокаиваться, общительный, жестикулировать, вспыльчивый, удача, добиться, легкоранимый, обдумать, упрямый, поведение, раздражительный, подражать, трудность, одиночество, нерешительный, робкий, смелый, трусливый, честный, нечестный, веселый, грустный, температура, градусник (термометр), повыситься, понизиться, болеть/ заболеть чем? ангиной, гриппом, болит (болят) что? горло, ноги, желудок, сердце, лёгкие, болезнь, заболевание, воспаление лёгких, туберкулез, простуда, насморк, перелом, головная боль, состояние здоровья, участковый врач, педиатр, терапевт, дантист, глазной врач (окулист), регистратура, участковый врач, жаловаться, беспокоить, простудиться, дышать, дыхание, осмотреть, медицинский осмотр, проверить, рентген, направление, перелом, выздоравливать/выздороветь, зрение, близорукость, близорукий, дальнозоркость, дальнозоркий, машина скорой помощи, вызвать, сделать укол, кровь, сдать кровь на анализ, вегетарианец, вегетарианка, диетическое питание, рациональное здоровое питание, усиленное питание, диета, не употреблять наркотики, наесться, объесться, голодать, гречка, дрожжи, двигаться, равновесие, физическое и душевное здоровье, профилактика, проходить обследование, чистить зубы, умываться, принимать душ, делать зарядку

соблюдать гигиену, поликлиника, пациент, медпункт, роддом, палата, больничный лист, быть на больничном, приём, приёмные часы, наложить гипс, снять гипс, неотложная помощь, вызывать/вызвать, скорая помощь, оказать, первая помощь,больница-стационарное лечение (стационар), больницы-инфекционные, психоневрологические, урологические, туберкулёзные..., оперировать, делать операцию, госпиталь, дерматолог, гинеколог, уролог, психиатр, педиатр, кардиолог, травматолог, отоларинголог, стоматолог, хирург, терапевт, пенсионный возраст, диагностические центры, медицинская аппаратура, альтернативная медицина, гомеопатия, фитотерапия, акупунктура, рефлексотерапия, магнитотерапия, реабилитация, немедикоментозные способы , народные рецепты, обратиться, целитель, целебные минеральные или грязевые, источники, инвалидность, наркозависимость, кровяное давление, прописать лекарство, принимать лекарство, таблетка, капли, мазь, сироп, аптека, лечить, устойчивость организма, исследовать, страхование по болезни, пожизненное страхование, медицинская страховая компания, страхование (страховка), здравоохранение, медицинское обслуживание, платный, бесплатный

4

Doprava a cestovanie

 

Dopravné prostriedky

- Dopravné prostriedky

- Osobná doprava

- Príprava na cestu a

cestovanie

- Turistika a cestovný ruch

- Problémy cestných, železničných a leteckých sietí

транспорт, городской, трамвай, троллейбус, автобус, машина, автомобиль, такси, метро, водитель, таксист, пассажир, самолёт, аэропорт, вокзал, расписание поездов, идти, ходить, ехать, ездить, пешком, пройти, проехать, перейти, перекрёсток, переход, светофор, осторожно, свет, , билет, пластиковая карта, компостер, турникет, остановка, стоянка такси, станция, войти, входить, выйти, выходить, спуститься, подняться, номер, посетить, пешеход, железная дорога, поезд, скорый, пригородный, электричка, вагон, отпуск, путешествие, путешествовать, посетить, поехать, побывать, отдыхать/отдохнуть, во время каникул, турист, туристическое агентсто (турагентство), путёвка, путеводитель, проводник (-ница), приземлиться, рекомендовать, остановиться, отправиться, турпоход, поход, выбрать, маршрут, карта, переночевать, продлить, сократить, перенести, срок, совершить/отложить, стажировка, командировка, автотуризм, пребывание, турбаза, кемпинг, взморье, круиз, тур, прогулка, экскурсия, кража, грабёж, турфирма, стоимость, льготный, планировать, обменять деньги, справка,,отдыхающий,,путешественник, курортник, рейс, поезд дальнего ледования, вагон – мягкий, жёсткий, купейный, спальный, вагон-ресторан, вокзал – речной, автобусный, автовокзал, камера хранения, прибыть, приходить, опаздывать, задерживать (-ся), уходить, перевозить, перрон, пересадка, платформа, авиабилет, льготный билет, обратный билет, аэродром, посадочная площадка, взлётная полоса, терроризм, беспосадочный полёт, вынужденная посадка, посадочный талон, борт, стюардесса, линия автобуса, управлять машиной, зажигание, заправить (-ся), АЗС, бензин, застраховаться, ДТП – дорожно-транспортное происшествие, ПДД (правила дорожного движения), автоавария, пробка, колесо, сменить,скорость, задний ход, затормозить, проколоть,шина

5

Vzdelávanie a práca

 

Škola a jej zariadenie

Učebné predmety

- Škola a jej zariadenie

- Učebné predmety

- Pracovné činnosti a profesie

- Školský systém

- Celoživotné vzdelávanie

- Pracovné podmienky

 

школа, класс, парта , доска, стул, стол, шкаф, полка, окно, дверь, стенгазета, школьные принадлежности, тетрадь, учебник, ручка, пенал, карандаш (простой, цветной), дневник, классный журнал, резинка, линейка, портфель, рюкзак, фломастер, мел, губка, тряпка, ученик, ученица, ученики, школьник, школьница, школьники, одноклассник, предмет, урок, занятие, перемена (большая, маленькая), отметка, оценка, диктант, контрольная работа, отличник, хорошист, троечник, двоечник, второгодник, учебный год, четверть, полугодие, каникулы, дежурный, расписание уроков, родной язык, иностранный язык, русский язык, словацкий язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, физика, история, география, обществоведение, биология, химия, физкультура, информатика, сочинение, пение, рисование, кружок , стихотворение, кабинет, физкультурный зал, раздевалка, учительская, учить, учиться, писать, читать, изучать, говорить, сказать, рассказать, рассказывать, слушать, смотреть, отвечать, ответить, считать, переводить, перевести, знать, открыть, закрыть, встать, вставать, класть, положить, взять, брать, поднять, поднимать, рисовать, стирать, стереть, присутствовать, отсутствовать, преподавать, строгий, любимый, справедливый, хороший, интересный, пример, образец, цвет, красный, синий, чёрный, белый, зелёный, коричневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, работать, преподавать, преподаватель, преподавательница, директор, завуч, завхоз, посещать, сдавать/сдать, экзамен, поступать/поступить, закончить, успеваемость, сочинение, изучать, беседовать, задавать, отвечать, списывать факультатив, образование, среднее, высшее, будущее, настоящее, престижный, влиять, выбор, заработная плата (зарплата), маляр, визажист, токарь, столяр, электромонтер, машинист, парикмахер, авторитет, пользоваться авторитетом, университет, певец, певица, строитель, балерина, специальность, менеджер, программист, кассир, фермер, школа, начальная, основная, средняя, гимназия, коммерческое училище, специальные языковые школы, классы с углубленным изучением , математики / информатики, языков/, интернат, студенческое общежитие, лицей, колледж, академия, институт, техникум, вуз, университет, вступительные экзамены, выпускной экзамен, свидетельство, готовиться, волноваться, экзамен на аттестат зрелости пригодиться, записаться, курсы, усердно, регулярно, пятибалльная система, государственная, частная, церковная школа, содержание, решать, задачи, выучить, шпаргалка, провалиться, присутствовать, пропустить/пропускать, прогуливать, отсутствовать, прогульщик, замечание, вызвать, исключить, учебный год, первое-второе полугодие, четверть, пройти, практика-курсы, подать, заявление, выпускник, выпускной бал, библиотека, предъявить, студенческий билет, получить, читательский билет, библиотекарь, читальный зал, требование, дипломная работа, аспирант, аспирантура, заочник, заочница, абитуриент, aссистент, бакалавр, магистр, магистратура, пройти, конкурс, собеседование, поступить, услуги, обеспечение, рабочее время, уверенность, бизнес, получить,заявление на работу, плата, зарплата, заработать, повысить, выплатить, увеличить, сократить, налог, экономить, долги, отпуск, лтпуск за свой счёт, отгул, командировка, безработица, фирма, учреждение, агенство, работодатель

предприниматель, омпаньон , собственник, заведовать, управлать, страхование, прибавка, занятость, поиск, отдел по трудоустройству, уволиться, подать заявление об уходе, зачислить, штат, вакантное место, вакансия, безработный, специалист, повышать квалификацию, социальный пакет

6

Človek a príroda

 

Zvieratá/ rastliny

Počasie

- Zvieratá/fauna

- Počasie

- Rastliny/flóra

- Klíma

- Človek a jeho životné

prostredie

- Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia

домашние животные, гулять, кормить, собака, порода, дворняжка, породистая, шерсть, морда, хвост, лапа, вид,, кошка, корова, лошадь, коза, овца, кролик, свинья, домашняя птица, курица (куры), гусь, утка, индюк, дикие животные, зоопарк, волк, лиса, олень, кабан, горный козёл, птицы: орел, сокол, воробей, ворона, синица, летать, улетать, прилетать, погода, хорошая, плохая, прекрасная, чудесная, пасмурная, ненастная, холодная, морозная, переменная, облачный, жаркий, туман, дождливый, ветреный, безветренный, светит солнце, идёт дождь, дует ветер, слабый, сильный, умеренный, осадки, молния сверкает, гром гремит, градус, термометр, мороз, жара, природа, времена года, весна, лето, осень, зима, цветок, роза, тюльпан, пеларгония, подснежник, фиалка, дерево, фруктовые деревья, яблоня, груша, вишня, черешня, лиственные деревья, хвойные, береза, дуб, тополь, ольха, ель, сосна, пихта, лес (смешанный, хвойный), выращивать/вырастить, ботанический сад, сажать, пшеница, рожь, кукуруза, тундра, тайга, степь, субтропики, климат, умеренный,  континентальный, морской, ядовитый, туризм, альпинизм, движение, скорость, фонд, водопад, скала, радиация, лесник, уникальный, кислород, охота, охотиться, космос, таять, ледник, континент, земной шар, глобус, родник, прилив, отлив, цунами, потопгейзер, вулкан, хищник, беречь планету, ухаживать, защищать, защитник природы, охрана, охранять, экология, загрязнение, экологическая катастрофа, Красная книга,, вымереть, натуралист, хребет, массив, пастбище, макулатура, металлолом, ареал, заповедник, вмешиваться, загрязнять воздух/воду/почву, выбросы, вселенная, озоновые , ыры, материк, ледниковая пещера, карстовая пещера, глобальное потепление, радиация, лагуна, бухта, залив, наводнение, извержение, засуха, высыхать, первопроходец, питомник, уничтожать, вымирающий вид, губить, угроза, исчезать

 

7

Voľný čas a záľuby

 

Záľuby

- Záľuby

- Knihy a čítanie

- Rozhlas, televízia a internet

- Výstavy a veľtrhy

- Kultúra a jej vplyv

na človeka

- Umenie a rozvoj osobnosti

 

свободное время, увлечение, хобби, кататься на санках, на коньках, на лыжах, на велосипеде, на лодке, на роликовых коньках, играть в футбол, лепить снежную бабу, играть в снежки, купаться, загорать на солнце,

кино, фильм, книга, радио, музыка, популярная, классическая, собирать, коллекционировать, коллекция, салфетка, открытка, наклейка, марка, плакат, значок, этикетка, монета, фотография, играть на компьютере, танцевать, заниматься, музыкальный инструмент, гитара, скрипка, рояль (фортепьяно), труба, флейта, аккордеон, компакт-диск, журнал, петь, исполнять, интересовать (-ся), записать (-ся), записывать, путешествовать, отдыхать, летний детский лагерь, палатка, костёр, поездка, художественная, литература, рассказ, сказка, писатель, писательница, печатать, , произведение, повесть, новелла, роман, фельетон, лауреат, премия (Нобелевская, Оскар), всемирно известный, знаменитый, выдающийся, нравиться/понравиться, музыка, популярная, классическая, оркестр, дирижёр, композитор, певец, музыкант, поп-группа, солист, балет, опера, оперетта, мюзикл, песня, романс, посещать/посетить, средства массовой информации, пресса/печать, газета (ежедневная), еженедельная ежемесячная подписаться/подисываться, вчерашний, сегодняшний, журнал, радиовещание, радиостанция, передавать/передать, радиопередача, телевидение, программа, телеканал, новость, известие, телеведущий, , молодёжный, музыкальный, спортивный, научно-популярный, экран, цветной, черно-белый, сеанс, утренний, вечерний, снять/снимать, фильм, развлекательный, афиша, трагедия, комедия, кинорежиссёр, кинооператор, киностудия, кинофестиваль, художественный, документальный, приключенческий, исторический, кинокомедия, фильм ужасов, детективный, фантастика, вестерн, боевик, интернет, ярмарка, машин, электроники, картин, фотографий, товары, рынок, акция, посетитель, благотворительный, вернисаж, открытие, экспозиция, выставка, оформлять, скульптурная, группа, демонстрировать, претендовать, оценивать, международный, выставочный центр, участвовать, комплекс, проводиться, спонсор,  стенд, ассортимент, гарантии, каталоги, прейскуранты, модель, контакт, сотрудничество, углубить, встречи, выражать, влиять, уточнять, чувства, фантазия, красота, высказывать, обсуждать, человеческий, качества, портить, воспитывать,

вкус, безвкусница, справедливость, любовь, эмоциональность, волнение, впечатление, мировозрение, ощущение, чувствовать, вдохновение, почитатель, знаток, доставлять, наслаждение, кругозор, развивать кругозор, обожать, пользоваться успехом, кумир

8

 Stravovanie

 

Stravovanie

- Stravovacie návyky

- Mäso a mäsové výrobky

- Zelenina a ovocie

- Nápoje

- Cestoviny a múčne výrobky

- Mliečne výrobky

- Stravovacie zariadenia

- Príprava jedál

- Kultúra stolovania

- Zdravá výživa

меню, закуска, холодный, горячий, завтрак, обед, ужин, первое, второе, третье, мясо: говяжье (говядина), свиное (свинина), баранина, сахар, шоколад, фрукты, яблоки, груши, сливы, лимон, банан, арбуз, черника, земляника,

овощи: картошка, капуста, морковка, перец, помидор, свёкла, петрушка, укроп, салат, перец, помидор, огурец; напитки: чай, какао;

конфета, суп, овощной, мясной, куриный, борщ, рецепт, сок, фруктовая вода, минеральная вода, пепси-кола, ветчина, колбаса, сыр, котлеты, жареный, варёный, печёный, мороженое, рис, тарелка, глубокая, мелкая, чашка, вилка, нож, ложка, столовая, чайная, кофейная, кастрюля, чайник, есть, пить, хлеб, булочка, рожок, мучное блюдо, тесто, пирог, пирожок, пирожное, торт, вермишель, макароны, спагетти, пельмени, сметана, сливки, взбитые сливки, йогурт, сыр, творог, молоко, масло, кефир, ресторан, кафе, закусочная, кондитерская, бистро, буфет, столовая, кулинария, официант, готовить/приготовить, кипятить/вскипятить, готовить/приготовить, жарить/пожарить, тушить/потушить, тереть/потереть/натереть, резать/порезать/нарезать, варить, печь/испечь, обвалять, ополоснуть, пропустить, размолоть, имельчить, фаршировать, шинковать/нашинковать

подлить, заправить, взбить, заместить, откупорить, поднять, раскатать, накрывать/накрыть

богатый стол, угощать, тосты, попробовать, разгрузочный, вежливость, опаздывать, не ринято, устраивать, вскладчину, апперитив, садиться, приглашать, вести себя, ценить, оценивать, естественность, непринужденность, рациональное здоровое питание, разнообразная пища,растительная пища, молочные продукты, белое мясо, рыба, клетчатка, витамины, застолье

 

9

 Multikultúrna spoločnosť

 

Cudzie jazyky

Rodinné sviatky

- Cudzie jazyky - Rodinné sviatky

- Cudzojazyčná komunikácia

- Štátne a cirkevné sviatky

- Zvyky a tradície v rôznych

krajinách

- Zbližovanie kultúr a

rešpektovanie tradícií

язык, родной, чужой, словацкий, русский, английский, немецкий

поздравлять, праздник, семейный, праздновать, день рождения, именины, дарить, подарок, гость, хозяин, хозяйка, хозяева, домохозяйка, гостеприимный, Добро пожаловать, иностранец, иностранные языки, славяне, славянский, чешский, польский, французский, испанский, итальянский, венгерский, немецкий, Новый год, День Конституции, Сочельник., Рождество, Масленица, Страстная пятница, Пасха, канун, День Независимости, День защитника отечества, соблюдать традиции

мультикультурный, обычай, ритуал, владеть, гуляние, вечеринка, национальный костюм, венок, этнография, представитель, нация, национальный, примета, суеверие, хранить, передавать, наследие, сокровище, привычка, интернациональный, взаимопонимание, церемония

полиглот, придерживаться, чтить, уважать, тулуп, телогрейка, кокошник, носитель, сомобытный, фатализм, сходство, отличие, проникать, взаимодействовать, постигать, расизм

10

 Obliekanie a móda

Základné druhy oblečenia

- Základné druhy oblečenia

- Odevné doplnky

- Výber oblečenia na rôzne

príležitosti

- Druhy a vzory odevných

materiálov

- Móda a jej trendy

одежда, пальто, плащ, шуба, платье, блузка, брюки, джинсы, юбка, платье, рубашка, комбинезон, джемпер, свитер, куртка, сарафан, купальник плавки, костюм пиджак, жилет, носки, чулки, колготки, гольфы, сапоги, ботинки, туфли, сандалии, кроссовки, кеды, тапочки, босоножки, кофта, пуловер, шарф, варежки, перчатки, носить, надевать, одевать, одеваться, размер, мне идёт это платье (не идёт), головные уборы, фуражка, кепка, шапка (меховая, вязаная), панама, бейсболка, берет, , галстук, халат, пижама, трусы, жакет, бюстгальтер, комбинация, валенки, аксессуары, перчатки, зонт, пояс, ремень, сумка,галстук, украшения, браслет, серьги, кольцо, перстень, кулон, брошь, цепочка, бусы, бижутерия, одеваться модно, со вкусом, ткань, хлопчатобумажный, льняной, лён, бархат, фланель, шерсть, шёлк, натуральный, синтетика, трикотаж, кружево, мех, яркий, одноцветный, однотонный, блестящий, гладкий, узор, рисунок, оттенок, редкий, плотный, нарядный, выходной, праздничный, будничный, кнопки, пуговицы, застёжка, молния, портной, свободный , окрой, карман, мини, миди, макси, стиль, ткань в клетку (клетчатая), в цветочек (цветастая), в горошек, в полоску (полосатая), парча, демисезонный, тупой, круглый, острый, носок, накидка, запонка, прилигающий, облигающий, обтягивающий, безвкусный, сузить, расширить, шить, ушить, укоротить, удлинить, капюшон, непромокаемый, фасон, вырез, разрез, подкладка, шов, отделка, в складку, заказ, кроить, сметать, наметать, ажурный, фартук, функциональный, новаторский, ультрамодный, модный, старомодный, быть в моде, последний писк моды, пуховик, дублёнка, элегантный, модельер (кутюрье), манекенщица, демонстрировать, демонстрация моды, показ моды, дизайн, портной, модель,

11

Šport

- Druhy športu: zimné a letné,

individuálne a kolektívne

- Športové disciplíny

- Význam športu pre rozvoj

osobnosti

- Nové trendy v športe

- Fair play športového

zápolenia

Футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, слалом, гандбол, фигурное катание, гимнастика, плавание, биатлон, бобслей, теннис, настольный теннис, бокс, лёгкая атлетика, соревнование, бегать/бежать, гребля, прыгать, прыжок (тройной), метать, метание, диск, копьё, толкать, толкание, ядро, конный, верховая езда, проходить/пройти, гимнаст, чемпион (-ка), пятиборье, пятиборец, дзюдо, борец, велоспорт, фехтование, парусный спорт, победа, победитель, побеждать/победить, заниматься чем? болельщик, заниматься, играть, бросать, гребной спорт, гребные , онки, парусный спорт, плавать – брассом, кролем, стилем баттерфляй, вольный cтиль, водное поло, поддерживать, байдарочный спорт, парусные гонки, рыбная ловля, гандбол, спортивная гимнастика, велогонка, скачки, легкоатлет, эстафета, кросс, забег, ходьба, тяжелоатлет, штангист, штанга, классическая борьба, вольная борьба, схватка, стройная фигура, уверенность в себе, терпеливость, физическая сила, дисциплина, рассудительность, олимпиада, проводить/провести, соревнование, адреналин, аэробика, тренажёрный зал, альпинизм, опасный, сноуборд, скейт, бейсбол, допинг, паролимпиада,паролимпиец, принимать участие, врождённый, физические недостатки, ограниченный, физические возможности, инвалиды, церемония, упорный, честный, терпеливый, уверенный в себе

 

12

 Obchod a služby

- Nákupné zariadenia

- Pošta a telekomunikácie

- Druhy a spôsoby nákupu

a platenia

- Hotely a hotelové služby

- Centrá krásy a zdravia

(kaderníctva, fitnes, ...)

- Kultúra nakupovania a

služieb

торговый центр, самообслуживание, отдел (мясной, хлебный, овощной, кондитерский, мебельный, обувной), кассир, крупный, услуга, бюро услуг, коммунальные услуги, ремонт, ремонтировать/отремонтировать, чинить/починить, исправлять/исправить, ремонт обуви, сапожник, ремонт часов, часовщик, срочный, химчистка, пункт обмена валюты, телеателье, фотоателье, прачечная, отдать/сдать, почта, письмо, телеграмма, отправлять/отправить, получать/получить, звонить/позвонить, мобильный телефон, кабельное телевидение, опт, розница, автосервис, наличные, безналичный расчёт, кредитная карта, заключить, евро, распродажа, предварительный, заказ, заказывать/заказать, обслуживать/обслужить, кредит, предъявить, предлагать, упаковка, банка, пачка, пакет, кулёк, набор, коробка, заказчик, клиент, бартер, обмен, эффективный, нестандартный, бронировать/забронировать, отель, пансион,апартаменты, номер, одноместный, администратор, регистрация, сервис, освободить номер, салон красоты, завивка , олос, стрижка, бритьё, салон красоты, парикмахерская, маникюр, педикюр, косметический салон, косметолог, макияж, укладка волос, фитнесс-центр, ренажёр, велотренажёр, тренер, сбросить вес, худеть, конкурент, конкуренция, торговля, прибыль, скидка, обслуживать/обслужить, оптовый, розничный, поставка,зона свободной торговли, наркобизнес, букинистический магазин, фирменный магазин, ларёк, толкучка, блошиный рынок, прокатный пункт, штрих-код, сделка, ценные бумаги, акции, валюта, гарантия, дефект, рекламация, ссуда, спрос, полиэтиленовый пакет, удовлетворить, приобрести, надёжно, приватизация, акционер, капитал, обслуживание

13

Krajiny,

mestá a miesta

Pamiatky krajín a miest

 

- Krajiny a svetadiely

- Moja krajina a moje mesto

- Geografický opis krajiny

- Kultúrne a historické pamiatky miest

 

Европа, Азия, Америка (Северная, Южная), Австралия, государство, страна, край , озеро, река, море, океан, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский, омывать, возвышенность, равнина, низменность, остров, полуостров, полюс (Северный, Южный), город, улица, площадь, столица, здание, кинотеатр, житель, старинный, современный, башня, цирк, музей, находиться,

далеко, близко, недалеко от, показать, центральный, памятник, парк, завод, фабрика, осмотр, курортный городок, федерация, федеративный, государственный, флаг, гимн, герб, протянуться, положение, географический, город-миллионер, автономный, многочисленный, граница, граничить, округ, зона, побережье, заходить, явление, город-порт, портовый, крепость, бастион, традиция, фонтан, древний, монастырь, битва, торговля, торговый, путь, военный, флот, князь, княжество, нашествие, разрушать/разрушить, восстанавливать/восстановить, архитектор, награда, палата, значение, движение, северное сияние, в честь, император, дворянин, страны света, север, юг, запад, восток, северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток, квадратный километр, широта, долгота, пояс, граничить, протяженность, составляет, занимать, покрывать, проходить, доходить, переходить, тянуться, соприкасаться, пересекать, пещера, вершина, хребет,горы, низменность, бассейн, промышленность / тяжелая, легкая/ сырьё / ценное, собственное, привозное/, запасы сырья, снабжать, обрабатывать, перерабатывать

уголь, торф, руда / железная, медная, урановая, кобальтовая.../, фосфориты, гранит, цветные металлы, гидроэлектростанция, электростанция, атомная электростанция

теплоэлектростанция, металлургия / чёрная, цветная/, сталь, нефть, газ, алмазы, полезные ископаемые, машиностроение, промышленность / химическая, деревообрабатывающая, строительная, резиновая, текстильная, пищевая, стекольная, полиграфическая,.../ основанный, торговый, путь, расположение, простираться, силлуэт, фон, прославиться, исключительный, замок, град, костёл, церковь, часовня, лавра, монастырь, ратуша, куранты, мавзолей, осмотривать, осмотр, достопримечательности, следить, древний, искусство, памятник , рхитектуры, усадьба, исторический, здание, стиль, барокко, рококо, ренессанс, ампир

14

Kultúra a umenie

- Druhy umenia

- Kultúra a jej formy

- Umenie – spoločnosť –

kultúra

 

Кинематограф, живопись, музыка, литература, музыка, театр, художник, живописец, жанр, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, мольберт, драматический, миниатур, любительский, , цирк, экспозиция, оформлять, статуя, статуэтка, прикладное, изобразительное, музыкальное, скульптура, мозаика, проект, репродукция, графика, зодчий, реставратор, реставрировать, украшать, архитектура, зодчество, писать, резать, лепить, творить, создавать/создать, концерт скрипичный, фортепианный, фестиваль, конкурс, пианист, скрипач, танцовщик, ансамбль, исполнять, репетировать, дирижировать, аккомпанировать, гастролировать, кинохроника, сниматься, снимать, субтитры, сходить, настраивать, переключать, ценность, редкая красота, аншлаг, претендовать, покорить, восхищаться, изумительный, поддельный, манерный, шедевр, поражать, подражать

 

15

Človek a spoločnosť;

komunikácia

- Jazyk ako dorozumievací

prostriedok

- Formy komunikácie

- Kultúra komunikácie

 

Этика, общение, коммуникация, воспитание, воспитанный, послушный, вербальный, невербальный, недопонимание, непонимание, стараться, пытаться, дистанция, секретность, обсуждать, аудитория, слушатель, читатель, поведение, стандарт, сести себя, общий язык, договариваться, ссориться, конфликтовать, доброжелательный, тон, мнение, сленг, речь, тост, произносить тост, печать, жест, жестикулировать, мимика, улыбаться, такт, тактичный, жест, язык жестов, жестикулировать, глухой, немой, глухонемой, сурдоперевод, интимный, запрещённый, табу, сплетничать, непринуждённый, скованный, ругаться, повышать голос, кричать, орать, убеждать, выслушивать, мат, материться, ругаться матом, жаргон, артикуляция, дикция

16

Mládež a jej svet

- Aktivity mládeže

- Vzťahy medzi

rovesníkmi

- Generačné vzťahy

- Predstavy mládeže

o svete

объединяться, подрабатывать, знак, водительские права, стажировка, тусовки, пирсинг, бейсбол, татуировка, скейт, ролики, роллеры, сноуборд, панк, панки, металл, металлисты, путешествовать, скинхэды, скачать, ноутбуки, чат, sms сообщение, камуфляжный, причёска, толпа, максимализм, компания, собственный, рэперы, хиппи, байкеры, своеобразный, стиль, экзотика, прозвище, агрессивность, отказываться, стремиться, генерация, собираться, волноваться, неформалы, взгляды, неформальный, наркотики, адреналин, толкинисты, выделяться, отличаться , подростки, уважать, ссора, спорить, пустяки, независимость, самостоятельность, вседозволенность, тактично, отцы-дети

17

Zamestnanie

- Pracovné pomery a kariéra

- Platové ohodnotenie

- Nezamestnanosť

 

офис, фирма, общество, страховое общество, частное предприятие, торговое предприятие, компания, менеджмент, центр, агенство, турагентство, иститут, бюро, отдел, банк, ферма, кооператив, работник, директор, заместитель, менеджер, начальник, заведующий, сотрудник, токарь, слесарь, банкир, коммерсант, изобретатель, бизнесмен, руководить, сотрудничать, поступить, подать заявление, принять, уволить, снять, назначить, должность, умственный труд, физический труд, выпускник, интенсивный, поступить, перспективный, напряжённый, делать карьеру, карьерный рост, продвигаться по службе, учреждение, общество с ограниченной , ответственностью (ООО), акционерное общество (АО), закрытое акционерное , бщество (ЗАО), частный предприниматель, представительство, филиал,штат, штатный работник, внештатный работник, работодатель, компаньон, собственник, владелец, проектировщик, дилер, командировка, управлять, занятость, биржа труда, трудоустройство, безработица, безработный, зарегистрироваться, вести переговоры, сдельная работа, работа по совместительству, почасовая работа, срочная работа, сверхурочная, двухсменная, безделье, трудоголик, производительность, добросовестный, безупречный, небрежный, толковый, престижный, интеллектуальный, премия, зарплата, налог

18

Veda a technika

v službách ľudstva

 

- Technické vynálezy

- Vedecký pokrok

 

исследование, исследователь, исследовать, открыть, открыватель, эксперимент, экспериментировать, опыт, проводить опыт, Нобелевская премия, лаборатория, научный, всемирный, прогресс, спутник, мобильник, Сим-карта, кредит, сеть, клавиатура, мышь, электронный, электронная почта, сайт, СПИД, прибор, рентген, искусственный, гарантия, инструкция, достижение,новинка, ноутбук, связь, МР-3 плеер, заряжать, устройство, подключаться, sms-сообщение, sms-ка, mms-сообщение, mms-ка, скачать, системный блок, монитор, модем, собака, сидеть в Интернете, сидеть в чате, поиск, пользователь, вакцина, пересадка, применять, разработать

НИИ – научно-исследовательский институт

19

Vzory a ideály

- Človek, jeho vzory a ideály

- Pozitívne a negatívne vzory

 

герой, антигерой, положительный , отрицательный, прототип, подражать, идол, фанатизм, фанат, поклонник, почитатель, образец, истерика, обожать, гордость, гордиться, ставить в пример, поколение, неформалы, хиппи, рокеры, реперы, звезда, современник, поклоняться, идеализировать, преследовать, группироваться, группировка, банда, мафия, копировать, изгой, лидер, Фан-клуб, относиться, быть в осторге, восторгаться, восхищаться, превозносить, осуждать, ценить, уважать, прислушиваться, советовать, совет

20

Slovensko

- Geografické údaje

- História

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície

 

территория, государство, граница, протяжённость, ширина, квадратный километр, численность, население, покрывать, занимать, длина, широта, долгота, высота, горы, озёра, вершина, возвышенность, низменность, полезные ископаемые, растения, материковая часть, суша, континент, поясное время, умеренный, хребет, основать, основатель, век, монеты, находки, раскопки, исторический, до нашей эры, раскопать, курорт, заповедник, пещера, усадьба , достопримечательность

21

Krajina, ktorej

jazyk sa učím

- Geografické údaje

- História

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície

 

достопримечательность, город-герой, курорт, Золотое кольцо, памятный, село, посёлок, район, регион, гражданин, гражданка, гражданство, республика, эмигрант, православие, знать, монархия , русская душа, простор, церемония, россиянин, россиянка, посольство, консульство, русскоязычный, отечество, отчизнапатриот, партия, министр, край, фольклор, изба, консервативный, дача, дачник, беженец, Дума, округ, коренной, миграция, мусульманство, патриарх, боярин, престол, необъятный, часовня, говор, диалект, застолье, верующий, мэр, губернатор, глава , дминистрации, хоровод, частушки, крещение, национализм, конфессия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ 17 : « ОБМЕНИВАТЬСЯ МНЕНИЯМИ, РАЗГОВАРИВАТЬ С КЕМ-ЛИБО » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 17: „Vymieňať sinázory, komunikovať s niekým “  Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Обмениваться мнениями, разговаривать с кем-либо

 

Vymieňať si názory, komunikovať

s niekým

 

Завести разговор

Začať rozhovor

Знаете, что...

 

Skloňovanie podstatných a prídavných mien, osobných a ukazovacích zámien, časovanie slovies.

 

Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu a neverbálnou komunikáciou(vyjadrenie jednoduchých pocitov - radosť, smútok, hnev).

Typy textov: rozhovory, úryvok, jednoduché listy,  e-mail, sms, ilustrované rozprávky, jednoduchý komiks

Základné pravidla slušnosti pri rozhovoroch s prihliadnutím na špecifiká komunikačného kontextu a komunikačných partnerov

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, mužmi a ženami, staršími a mladšími

Spôsob vyjadrovania a správania svedčí o správnej výchove v rodine a v škole.

Взять инициативу

Ujať sa slova v rozhovore

Можно я скажу.

Попросить слова

Vypýtať si slovo

Можно мне сказать?

 

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili

 

Zabrániť niekomu v rozhovore

 

 

СПОСОБНОСТЬ 18 : « УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МОИ СЛОВА, ТО, О ЧЁМ Я ГОВОРИЛ, МОИ АРГУМЕНТЫ БЫЛИ ПОНЯТЫ » УРОВЕНЬ A1

Spôsobilosť č. 18 „Uistiťsa v rozhovore, že moje slová /môj výklad/ môj argument boli pochopené “  Úroveň A1

Spôsobilosti

Funkcie

Aplikácia funkcie

Jazykové prostriedky

Jazykový register

Jazyková a interkultúrna dimenzia

Убедиться, что мои слова, то, о чём я говорил, мои аргументы были поняты

Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené

 

Убедиться в том, что слушатели меня поняли Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia

Вам понятно, что я сказал? Вам всё понятно?

 

Intonácia opytovacej vety bez opytovacieho zámena

 

Komunikačný kontext prebieha formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu.

 Typy textov: krátke príbehy, krátke rozhovory, ilustrované príbehy

 

Snaha o nadviazanie známosti s cudzincom, ktorého jazyk ovládame len čiastočne.

 

Zdvorilo požiadať o zopakovanie alebo pomalšie rozprávanie.

 

Ak chce niekto ovládať cudzí jazyk, nesmie mať strach začať rozhovor s cudzincom.

 

Убедиться в правильности понимания проблемного слова, фразы

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané

 

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického slova/vyjadrenia/frázy

Скажите, пожалуйста, как это правильно сказать по-русски?

Скажите, пожалуйста, как это будет по-русски?

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo

Я не могу вспомнить, как это называется / как это сказать по-русски.

Искать слово, предложение

Hľadať slovo/vetu

 

Исправиться, вернуться к разговору

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru

 

 

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.

Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:

 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať příslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok