Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Časovo-tématické plány
Časovo-tématické plány...
 
(((osnovy= omáčka))))
 
 
 
Názov predmetu: Ruský jazyk
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne, spolu 35 hodín
Názov ŠkVP: Školský vzdelávací program 2.stupeň
Ročník: šiesty
Stupeň vzdelania: ISCED2, nižšie sekundárne vzdelávanie
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 
 
Charakteristika vzdelávacieho predmetu:
 
 
Predmet „Ruský jazyk“ obsahovo je zameraný na poskytnutie základných
predpokladov pre komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna výchova žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Počas štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane
z referenčného stupňa A1 a A2 ( používateľ základného jazyka ) na stupeň B1 až B2
(samostatný používateľ jazyka).
V šiestom ročníku sa učivo skladá z týchto profilujúcich častí, ktoré podmieňujú komunikáciu žiaka v danom cudzom jazyku:
Predazbukové obdobie (8h)
Azbukové obdobie (27h)
 
 
 
 
Na zvládnutie týchto požiadaviek žiak aktívne alebo pasívne ovláda 300 lexikálnych
jednotiek (slovná zásoba) a používa tieto gramatické štruktúry: privlastňovanie, predložky
miesta, neurčitok slovies, predložky času, množné číslo podstatných mien, sloveso „byť“ a
„mať“ v prítomnom čase, určovanie času, modálne slovesa, slovesa pohybu.
 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu:
 
 
 
Spoločenské:
 
1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine
2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa nekončiaci
celoživotný proces
 
Vzdelávacie:
 
1. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na referenčnom
stupni A1 až A2, čo sa odrazí v jednotlivých komunikačných zručnostiach
2. získanie zručnosti samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom zošite
3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne
a receptívne osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na
komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získať schopnosť
porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety
dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy.
 
 
 
 
 
Výchovné:
 
1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach
a v skupinách
2. Prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe
situácií, replík, dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier
 
 
􀀀 Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu.
 
􀀀 Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť,
spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná inými záujmami. V súlade s tým zameriavame vyučovací proces na meniace sa vedomie žiaka, na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka.
 
􀀀 V popredí rovnako sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz viac zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie; všetky čiastkové oblasti procesu vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných zámerov a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky - vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú. Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie čítania s porozumením a produktívne písomné aktivity.
 
 
􀀀 Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v ruskom jazyku podľa svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych schopnostiach a v správaní.
 
Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických a
kognitívnych komponentov, pričom zohľadňujeme, že na tomto stupni sa postupným vývinom dostáva kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces vyučovania cudzieho jazyka už od základov organizovaný ako celok, pričom v súlade so stúpajúcou mierou uvedomelosti žiaka používame špecializované metodické postupy, najmä v kognitívnej oblasti.
 
Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr.práca vo dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si ruského jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka, pričom stúpa aj význam zaradenia moderných komunikačných prostriedkov.
Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa
žiak učí jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s
rôznymi partnermi. Autentické komunikačné situácie spočívajú vo vzájomnom pôsobení rečových zručností. Ich sprostredkovanie a podpora a ich vzájomná integrácia sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní.
 
􀀀 Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami.
Konfrontácia s reáliami ruský hovoriacich krajín podporuje interkultúrne porozumenie,
prispieva k interpretácii nášho sveta v protiklade k cudziemu a nielen k hromadenou
izolovaných informácií.
 
􀀀 Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na
dosiahnutie toho to cieľa sa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou metódou.
 
 
􀀀 Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa.
 
 
Počúvanie s porozumením
 
Žiaci porozumejú:
 vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú
 hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny
počet neznámej slovnej zásoby
 
Žiaci:
 vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie
 vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných tematických
okruhov
 vedia odhadnúť z kontextu význam neznámych slov
 
Čítanie s porozumením
 
Žiaci vedia:
 vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý má minimálny počet neznámych slov
 vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch
 v texte rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
 vyhľadať relevantné informácie z obrázkov, grafov, tabuliek, ktoré sprevádzajú
písaný text
 
Ústny prejav
 
Žiaci sa dokážu vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu.
 
 
 
 
 
Žiaci vedia:
 nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka
 klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá im je blízka a tiež
odpovedať na otázky
 rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie
 jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu, iných ľudí, spôsob života a ich
činnosť v škole
 vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum
 jednoducho opísať, čo robili v minulosti
 vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami, názor na daný problém, otázku, ktorá sa
týka stanovených tematických okruhov
 zostaviť krátke rozprávanie
 zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu
Žiaci vedia jednoduchým spôsobom opísať a porozprávať o:
 mieste, kde bývajú
 veciach v ich okolí (napr. o dome, obľúbenej veci )
 svojom dennom režime a ostatných témach týkajúcich sa určených tematických
okruhov
 
 
Písomný prejav
 
 
Žiaci vedia:
 v súlade s pravopisnými normami správne používať dané jazykové prostriedky
 písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu
 vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník), uviesť meno, údaje
 narodení, národnosť, adresu, pohlavie
 opísať osoby, zvieratá alebo veci
 jednoduchým spôsobom opísať udalosti, činnosti a skúsenosti
 napísať jednoduchý text na základe vizuálneho podnetu, napr. obrázku,
fotografie...
 
 
Formy a metódy práce:
 
Vychádzať budú z cieľov vyučovacej hodiny, obsahu učiva, vekových a iných osobitosti žiakov a budú prostriedkom motivácie žiakov na vyučovaní a učení.
1.     metódy motivačné: > motivačné rozprávanie,
                                   > motivačný rozhovor,
                                    > motivačný problém,
                                    > motivačná demonštrácia,
2.   expozičné metódy: > rozprávanie,
                                      > vysvetľovanie,
                                      > rozhovor,
                                      > beseda,
                                      > demonštračná metóda,
                                      > pozorovanie,
                                     > manipulácia s predmetmi (praktické činnosti,            
                                        pokusy),
                                              > inštruktáž (vedenie žiakov k chápaniu návodu,    
                                               podnety k praktickej činnosti),
3        metódy aktívneho učenia: >problémové vyučovanie,
                                              >projektové vyučovanie,
                                              >zážitkové učenie (hry, modelové situácie  
                                                ap.)
4.   metódy rozvoja poznávania: >riešenie problémových situácií,
                                                > tvorba projektov a ich prezentácie,
                                               > skupinové vyučovanie,
                                                >exkurzie,
                                                >diferencované vyučovanie  
                                                > plavecký a lyžiarsky výcvik  
                                                >športové aktivity,
                                                >práca s knihou,
                                                > samostatné učenie prostredníctvom ITK 
                                                 a experimentovanie využívanie 
                                                  didaktickej techniky, PC, interaktívnej 
                                                  tabule, projektorov,
5.     fixačné metódy: > precvičovanie a opakovanie    
                                                                     
Z organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovacie hodiny: základné, motivačné, expozičné, fixačné, aplikačné, diagnostické.
Metódy, formy budú veku primerané a musia podporovať záujem o tvorivé činnosti žiakov. Dôraz bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť.
      V edukačnom procese budeme uplatňovať medzipredmetové vzťahy cez prierezové témy.
 
 
 
Stratégia vyučovania:
 
 
Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť
učebného obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov.
Najvhodnejšie sú také autentické situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom
živote. Autentickými situáciami na vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných
textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto situácií sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi. Na vyučovacích hodinách autentické rozhovory nahrádzajú simulované, inscenované situácie, ktoré možno navodiť pomocou audiovizuálnych pomôcok a motivačnými, resp. uvádzajúcimi rozhovormi.
Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, v ktorých jeden z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však dôležité využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré ostatní účastníci komunikácie nepoznajú, a vyžadovať od nich autentické odpovede prirodzené pre reč daného veku žiakov.
Podobne je dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa naučil verbálne a neverbálne správať v rozličných situáciách týkajúcich sa jeho osobného života.
V 6. ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov učebnici, ale v ďalšej fáze už možno vyžadovať od žiakov, aby modelové rozhovory v učebnici pretvárali podľa svojich osobných skúseností, prirodzene, s použitím osvojených rečových panelov, modelov a slovnej zásoby východiskových textov. Pri plánovaní situácií učiteľ ruského jazyka by mal predvídať a plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné štruktúry budú žiaci potrebovať na realizáciu komunikácie. Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči: porozumenie reči partnera, porozumenie textu, presnému významu lexikálnych jednotiek a pod. V záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia lexikálnych jednotiek výkladom a opisom v 6.ročníku je vhodné a potrebné aj vysvetlenie prekladom.
Komunikatívny prístup vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú sémantizáciu reči. To
znamená, že aj lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať a
nacvičovať v reálnych situáciách, nie izolovane.
Štvrtou, veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia.
Najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú v jeho živote. Motivácia je vtedy dobrá, keď sa učiteľovi podarí vytvoriť kladný citový vzťah k obsahu vyučovacích hodín, vrátane činností. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. Je vhodné striedať činnosti, témy precvičovať formou rozličných činností.
V procese osvojovania ruského jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie kontrastným spôsobom. Tento spôsob vyučovania vyžaduje, aby sa v prvom rade precvičovali odlišné javy v slovenskom ruskom jazyku: odlišné vyjadrovanie, odlišné vetné štruktúry a gramatické javy potrebné na komunikáciu. Namiesto zbytočných a zdĺhavých výkladov tých javov a pojmov, ktoré žiaci poznajú zo slovenského jazyka, je vhodnejšie opierať sa o vedomosti žiakov získané v slovenskom jazyku, a takto získaný čas využiť na nácvik odlišných javov, na odlišné jazykové stvárňovanie ústnych a písomných prejavov.
V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy nevyučujú lineárne podľa opisnej gramatiky ruského jazyka, ale špirálovite. Po určitých intervaloch a podľa potreby je potrebné sa vrátiť k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom ich využívania v nových kontextoch.
Aj v zložke literárna komunikácia je potrebný komunikatívny prístup. Ťažiskom práce s literárnymi textami v 6.ročníku je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu (reprodukcia obsahu literárneho textu, dramatizácia, hudobná interpretácia, hodnotenie a pod.), utváranie návykov potrebných na čítanie ruskej poézie a prózy a spievanie ruských pesničiek.
 
Učebné zdroje:
Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková
Valentína Glendová
Pracovný zošit RJ pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková
Valentína Glendová
Iné zdroje: internet
 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(((a teraz časovo-tematický plán)))
 
ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN UČIVA
 
 
Predmet : Ruský jazyk                                                    Počet vyuč. hodín v šk. roku : 35                                   Ročník : šiesty
Vyučujúci : Mgr. Daniela Grechová                               Počet vyuč. hodín týždenne : 1                                       Trieda : 6.A
 
 
M
E
S
I
A
C
 
H
O
D
I
N
A
 
TÉMA
TEMATICKÉHO CELKU
TÉMA
VYUČOVACEJ HODINY
 
 
  VÝKONOVÝ ŠTANDARD
               VÝSTUP
 
 
KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV
 
 
UČEBNÉ
ZDROJE
 
 
 
POZNÁMKY
IX:
 
 
 
 
 
 
 
X.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.
 1
 2.
 
 3.
 
4.
 
 
5.
 
6.
 
7.
 
 
8.
 
 
9.
 
 
 
 
Úvodná hodina
Predazbukové obdobie: audio-orálny kurz.
L1. V škole. V triede. Ako sa voláš? Ruské mená. Pozdravy, predstavovanie sa, prízvuk a intonácia ruskej vety, oslovenie, pozdravy pri stretnutí a lúčení, jednoduché povely a pokyny, precvičovanie slovnej zásoby, opis obrázkov.
L2. Rodina. Príbuzenské vzťahy, členovia rodiny, pomenovania hračiek, opis obrázkov. Časti dňa. Základné potraviny, jedlo a stravovanie.
Odev a obuv. Jednoduchá veta, opis obrázka.
Azbukové obdobie:
L3. Zoznámenie sa s azbukou.
Nácvik nových písmen: а, о, к, м, т,
Rozhovory „Kto je tam?“ „Tam je“, čítanie písaného textu.
Význam ruského jazyka pre komunikáciu v EU a vo svete.
Základné poučenie o prízvuku a intonácii oznamovacích a opytovacích viet.
Zoznámiť sa s ruskou grafikou.
Vedieť sa predstaviť.
Naučiť žiakov vhodne sa pozdraviť a zdvorilostné frázy pri predstavovaní.
Viesť žiakov ku kultivovanému prejavu.
Podporovať dobré vzťahy v rodine.
Vedieť pomenovať a usmerniť kde sa čo v škole nachádza.
Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní rus. jazyka.
Rozvíjať logické myslenie.
Precvičovať intonáciu a výslovnosť.
 
Verbálna
Písomná
 
 
 
 
 
Verbálna
Písomná
Samostatné práce žiakov.
Mapa
Obrazový materiál
Učebnica
AO-program
DVD No počkaj.
Pracovný zošit
Farebné kriedy
Nástenná azbuka
 
 
Učebnica
Pracovný zošit
AO- program
Obrazový materiál
Nástenná azbuka
Výukový program – ruský jazyk s prasiatkom.
Nástenná azbuka
 
 
 
 
 
 
 
 
M
E
S
I
A
C
 
H
O
D
I
N
A
 
TÉMA
TEMATICKÉHO CELKU
TÉMA
VYUČOVACEJ HODINY
 
 
  VÝKONOVÝ ŠTANDARD
  VÝSTUP        
 
KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV
 
UČEBNÉ
ZDROJE
 
 
 
POZNÁMKY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.
 
 
 
 
 
 
 
I.
.
 
 
 
 
 
 
 
II.
 
 
 
 
 
 
 
 I.
10.
 
 
11.
 
 
 
12.
 
 
13.
 
14.
 
15.
 
 
 
16.
 
 
17.
 
18.
 
 
 
19.
 
 
20.
Nácvik písmen azbuky: э, н, я,
Neprízvučné о, prízvučné я na začiatku slova. Rozhovory „To je…“ „Čo robí?“ Precvičovanie inonácie a výslovnosti v opytovacích a zvolacích vetách. Zámená.
L4. Nácvik písmen azbuky: д, п,
• Дома • Čítanie podľa obrázkov a písaného textu.
Nácvik písmen azbuky: и, у,
Výslovnost samohlásky и. Jednoduchý preklad. Intonačné cvičenia.Tvorba dialógov.
L5. Nácvik písmen azbuky: в, е,
Hovorenie - kto je na obrázku a čo má oblečené. Prízvučné e na začiatku slova.
Nácvik písmen azbuky: л, р • Река •
Práca s textom a písmom. Kde sú? Kto sú?
Číslovky 1-10 v 1. páde. Názvy dňov v týždni.
L6. Nácvik písmen azbuky: б, з, Práca s tlačeným i písaným textom • В комнате • Vyjadrenie záporu v krátkej konverzácii.
Nácvik písmen azbuky: с, г
Slabiky – ги, - ки, cvičenia na vyjadrenie vlastníctva – on, ona má
Slovensko a mestá - náčuv textu, vyjadrenie blízko, ďaleko, neďaleko, podtextové cvičenia.
Viesť žiakov k priateľstvu a tolerancii k iným národom a kultúram
Naučiť žiakov používať správne tvary slovies v reči
 
 
 
Význam priateľstva pre človeka
Zvládnuť jazykové zručnosti pri telefonovaní.
Viesť k zdvorilej komunikácii.
Odstrániť jazykové nedorozumenia v podobných slovách.
Vedieť použiť v reči budúci čas.
Prehlbovať enviromentálny vzťah k prírode.
Naučiťsa počítať do 10, časovať slovesá a správne použiť ich v reči.
Naučiť sa vyjadrovať zápor v ruskej vete.
 
Posilňovať zdravý životný štýl a formovať sebaovládanie.
 
Použiť gramatické zručnosti v
reči.
Hrdosť na svoje mesto-obec.
 
Verbálna
Písomná
 
 
 
 
 
 
Verbálna
Písomná
/diktát, projektová práca pre jazykové portfólio/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbálna
Písomná
/polročný test/
 
 
Učebnica
Pracovný zošit
Nástenná azbuka
Farebné kriedy.
Výukový program – ruský jazyk s prasiatkom.
Nástenná azbuka
 
 
 
 
 
Učebnica
Prac. zošit
Obrazový materiál
Farebné kriedy
Nástenná azbuka
 
 
 
 
 
 
Učebnica
Pracovný zošit.
Ruské rozprávky.
Farebné kriedy.
Nástenná azbuka
 
 
M
E
S
I
A
C
 
H
O
D
I
N
A
 
TÉMA
TEMATICKÉHO CELKU
TÉMA
VYUČOVACEJ HODINY
 
 
  VÝKONOVÝ ŠTANDARD
  VÝSTUP                  
 
 
KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV
 
 
UČEBNÉ
ZDROJE
 
 
 
POZNÁMKY
 
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
 
 
 
 
 
22.
 
23.
 
24.
 
 
25.
 
 
26.
 
 
 
27.
L7. Nácvik písmen azbuky: ц, ф, tvrdé vyslovovanie –ц, • Город • Bratislava – hlavné mesto Slovenska. Práca s textom. Intonácia opytovacej vety. Kto si a odkiaľ pochádzaš? Čo je na fotke? Čo je v meste?
Nácvik písmen azbuky: ы, ь – mäkký a tvrdý znak v ruštine. Moskva. Náčuv konverzácie a práca s textom, sloveso „byť“. Prekladové cvičenia.
L8. Nácvik písmen azbuky: ё, ю, vyslovovanie samohlások v rôznych pozíciach slova, mäkké vyslovovanie.
• В универмаге • V obchode. Mám – nemám – vyjadrenia.
Konverzačné cvičenia.
Nácvik písmen azbuky: й,
Väzba prídavného mena s podstatným menom. Hovorte o obrázkoch. Prekladové cvičenie. Básnička.
L9. Nácvik písmen azbuky: ч, щ, - mekké vyslovovanie. • На уроке • Vyjadrenie záporu sloves. Tvorenie viet podľa vzoru.
 
 
 
Viesť žiakov, aby predchádzali šikanovaniu.
Viesť žiakov,aby rozvíjali svoje nadanie a vhodne trávili
voľný čas
Naučiť sa časovaťa používať správne tvary slovies vo vetách
 
 
 
 
Vzbudiť u žiakov záujem o divadlo a kultúru vôbec
Získať jazykové zručnosti pri nakupovaní v obchode.
Vedieť napísať nákupný zoznam.
 
 
 
Vedieť nadväzovať priateľstva.
Viesť žiakov, aby predchádzali šikanovaniu
 
 
Ústna
Písomná
Škols.pís. práca
/diktát, did.test/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústna
Písomná
/diktát, did. test/
 
 
Učebnica
Pracovný zošit
Obrazový mat.
Farebné kriedy
Výukový program – ruský jazyk s prasiatkom.
Nástenná azbuka
 
 
 
 
 
 
 
Učebnica
Prac. zošit
Obrazový materiál
Farebné kriedy
Internet
Nástenná azbuka
 
 
M
E
S
I
A
C
 
H
O
D
I
N
A
 
TÉMA
TEMATICKÉHO CELKU
TÉMA
VYUČOVACEJ HODINY
 
 
          VÝKONOVÝ ŠTANDARD
          VÝSTUP                  
 
 
KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV
 
 
UČEBNÉ
ZDROJE
 
 
 
POZNÁMKY
 
 
 
 
 
 
 V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.
 
28.
 
 
 
29
30.
 
31.
 
32.
 
 
33.
 
34.
 
 
35.
 
Nácvik písmen azbuky: ж, ш  - tvrdá výslovnost spoluhlások. Práca s textom o divoch priateľoch. Kde bývam. Sloveso „žiť“
• Ира и ёж • Práca s bájkou. Rébusy.
L10. Nácvik písmen azbuky: х, ъ - tvrdý znak nie je hláska • На катке • Práca s textom. Slovesá zjesť, jesť a sadnúť vo vetách. Kto sa s čím hrá. Časovanie slovesa hrať.  Hádanky, vtipy a krátke konverzácie. • Загадки •  Kompletizácia jazykového portfolia.
L11. AZBUKA – zopakovanie azbukového obdoba. Upevnenie učiva.
L12. Алфавит • Здравствуй, Ян!
 Doplnkové texty a cvičenia. Pesnička „Breza“.
Záverečné hodnotenie
Zamyslieť sa nad významom dobrého priateľstva.
 
 
 
 
Význam dobrého vzdelania pre život
Hrdosť na svoju školu
Vedieť pomenovať a usmerniť kde sa čo v škole nachádza.
 
Prebúdzať zmysel pre humor a optimizmus v rôznych životných situáciách.
 
 
 Upevniť si azbuku.
 
Verbálna,
Písomná
/diktát/
 
 
 
 
 
 
 
 Verbálna
Písomná / výstupný test, projektová práca pre jazykové portfólio/
 
 
 
 
 
 Učebnica
Pracovný zošit
Far kriedy
Internet.
Výukový program – ruský jazyk s prasiatkom.
Nástenná azbuka
 
 
 
 

ČASOVO-TEMATICKY PLAN UČIVA

Predmet: Ruský jazyk                                                                Počet hodín v šk.roku 2011/2012: 35                                                   Trieda: 8.A

Vyučujúci: Mgr. Grechová Daniela                                          Počet vyuč. hodín týždenne: 1                                                                Ročník: ôsmy

 

 

 

 

 

 

M

E

S

I

A

C

 

H

O

D

I

N

A

 

TÉMA

TEMATICKÉHO CELKU

TÉMA

VYUČOVACEJ HODINY

 

 

  VÝKONOVÝ ŠTANDARD

               VÝSTUP

 

 

KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV

 

 

UČEBNÉ

ZDROJE

 

 

 

POZNÁMKY

IX:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie učiva 7. ročníka: azbuka písaná i tlačená, slovná zásoba, syntax, fonetika, konverzácia.

L1: Vitaj škola:  Základná slovná zásoba súvisiaca s témou, čítanie tematických dialógov°  pravopis slov a mien označujúcich národnosť° výslovnosť neprízvučných hlások° Zoznámte sa – krátke situačné dialógy° Hovorte o obrázkoch – kto je to, čo je to, aké je ich povolanie° Krátky príbeh o Igorovi – odpovede na otázky° Hovorenie podľa rečových modelov° Krátky príbeh o psíkovi Sniežikovi ° Opakovanie lekcie ° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

L2: Spomíname na leto::  základná slovná zásoba súvisiaca s témou, čítanie  dialógov ° pravopis a používanie zvratných častíc ° KDE? – používanie predložiek V, NA° fonetické cvičenie spoluhlások Ž,Š,C, ° Ira i jež° odpovede na otázky o prázdninách, vytváranie samostatných otázok° cvičenie na doplňovanie zvratných koncoviek° cvičenie na doplňovanie predložiek° rozprávanie o obrázkoch čo deti radi robili cez prázdniny° rozprávanie podľa jazykového modelu o tom čo kto rád robí a o čo sa zaujíma °,príbeh MILOVNIK KAMEŇOV° krátka básnička VITAJ ŠKOLA ° Opakovanie lekcie ° Práca s pracovným zošitom °

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

Význam ruského jazyka pre komunikáciu v EU a vo svete.

 

Naučiť žiakov vhodne sa pozdraviť a zdvorilostné frázy pri predstavovaní a spoločenskom styku.

Viesť žiakov ku kultivovanému prejavu.

 

Viesť žiakov, aby rozvíjali svoje nadanie a vhodne trávili voľný čas

 

Naučiť sa správne písať slová označujúce národnosť

 

Rozvíjať u žiaka posluch a ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej výslovnosti.

 

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní rus. jazyka.

 

Rozvíjať logické myslenie.

Osvojiť si lokál vo väzbe s predložkami a pravopis zvratných častíc.

Vedieť nadväzovať priateľstva.

 

Naučiť sa reagovať na rečové modely.

Význam dobrého vzdelania pre život.

Hrdosť na svoju školu.

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

Mapa

Obrazový materiál

Učebnica

AO-program

DVD No počkaj.

Pracovný zošit

Farebné kriedy

Nástenná azbuka

Youtube:Obezyanky a iné animované príbehy

 

 

 

 

Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

S

I

A

C

 

H

O

D

I

N

A

 

 

TÉMA

TEMATICKÉHO CELKU

TÉMA

VYUČOVACEJ HODINY

 

 

  VÝKONOVÝ ŠTANDARD

               VÝSTUP

 

 

KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV

 

 

UČEBNÉ

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

L3: V škole.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou Náčuv a nácvik dialógov o škole° pravidlá písania predložiek O/OB spolu s lokálom° fonetické cvičenia na nácvik používania JERY/I° rozprávanie o obrázkoch a samostatné tvorenie dialógov° básnička o žiakoch v triede a úlohy ° príbeh ZVLASTNY PRIPAD a cvičenia k nemu° vtipy, príslovia a porekadlá, pesnička °Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

L4: V rodine.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou° Náčuv a nácvik dialógov o rodine °Koncovky podstatných mien v inštrumentáli° mäkká a tvrdá výslovnosť párových spoluhlások l-l´, r-r´° časovanie slovesa MUSIEŤ° doplňujúce cvičenia° rozprávanie podľa obrázkoch: názvy zamestnaní, členovia rodiny° náčuv textu OTEC,MAMA A JA° vtipy, hádanky °Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť počúvať s porozumením krátke vety. Naučiť sa obmieňať dialógy na základe daných tém a slovných okruhov.

Osvojiť si správnu výslovnosť samohlások Y/I, tvrdú a mäkkú výslovnosť párových spoluhlások b-b´, v-v´, m-m´, p-p´

Oboznámiť sa s ukážkami ruskej ľudovej slovesnosti. Prehĺbiť lásku k hudbe a piesni

Precvičovať intonáciu a výslovnosť.

Rozvíjať logické myslenie.

 

Naučiť žiakov používať správne tvary slovies v reči.

Vedieť jednoduchými vetami opísať obrázok, odpovedať na otázky a vedieť tvoriť otázky k textu.

Rozvíjať návyky samoučenia a sebakontroly.

 

Zvyšovanie sebavedomia žiakov.

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

DVD – Russkyj jazyk

 

 

 

 

 Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

Youtube:Obezyanky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

S

I

A

C

 

H

O

D

I

N

A

 

TÉMA

TEMATICKÉHO CELKU

TÉMA

VYUČOVACEJ HODINY

 

 

  VÝKONOVÝ ŠTANDARD

               VÝSTUP

 

 

KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV

 

 

UČEBNÉ

ZDROJE

 

 

 

POZNÁMKY

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

L5: U nás doma.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou.° Náčuv a práca s dialógmi o byte° zakončenia podstatných mien v inštrumentáli, inštrumentál s predložkami S-SO° predložky miesta° fonetické cvičenia na výslovnosť s-s´, z-z´° doplňujúce cvičenia° básnička IZBA° príbeh o šťastí , otázky k textu° vtip°

°Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

L6: V meste. Petrohrad.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou.° Náčuv a práca s dialógmi° ročné obdobia a tvorenie prídavných mien° vyjadrovanie časového obdobia° cvičenia na nácvik intonácie ruskej vety° opakovanie mesiacov roka° prekladové cvičenie° rozprávanie podľa fotografií miest a pohľadníc° preklad a práca s textom: ŠTYRI NAZVY MESTA°  tvorenie viet podľa gramaticého modelu° rébus° Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Podporovať dobré vzťahy v rodine.

Precvičovať intonáciu a výslovnosť. Naučiť sa používať predložky pred, nad, pod, medzi, za plus inštrumentál podstatného mena.

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní rus. jazyka.

Rozvíjať logické myslenie.

 

Viesť žiakov k priateľstvu a tolerancii k iným národom a kultúram

Naučiť žiakov používať správny tvar slovesa „zaujímať sa + inštrumentál.

Motivovať žiaka na zvládnutie ruskej gramatiky čítaním a písaním.

Rozvíjať v žiakoch k multikulturálne vzťahy a lásku k historickým hodnotám.

 

 

Precvičovať intonáciu a výslovnosť.

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

DVD – Russkyj jazyk

 

 

 

 

Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

Youtube:Obezyanky

 

 

 

 

 

 

M

E

S

I

A

C

 

H

O

D

I

N

A

 

TÉMA

TEMATICKÉHO CELKU

TÉMA

VYUČOVACEJ HODINY

 

 

  VÝKONOVÝ ŠTANDARD

               VÝSTUP

 

 

KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV

 

 

UČEBNÉ

ZDROJE

 

 

 

POZNÁMKY

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

L7: Choroby. U lekára.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou.° Náčuv a práca s dialógmi k téme °časti tela° časovanie slovesa BYŤ CHORY a PIŤ° fonetické cvičenia na nácvik väzieb° rozprávanie o obrázkoch koho čo bolí° doplňovacie cvičenie° zostavovanie dialógov podľa gram.modelu° cvičenia na precvičovanie predložkových väzieb s inštrumentálom° vtipy° práca s textom LEKAR A PACIENT° príslovia, porekadlá, scénka U LEKARA° Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

L8:Voľný čas. Záľuby.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou° Náčuv a práca s dialógmi k téme° Genitív podstatných mien° používanie genitívu s predložkami U. OD, S, SO, DO, BEZ, Z, PRE, PO, OKOLO° fonetické a opakovacie cvičenia nácviku predložkovej väzby° rozprávanie o obrázkoch kto čo zbiera° tvorenie dialógov podľa gramatického modelu: máš, máte...?°doplňujúce cvičenie° Práca s poviedkou B. Žitkova: KAVKA.

° Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

 

 

Viesť k zdvorilej komunikácii.

Naučiť sa časovať a používať správne tvary slovies vo vetách.

 

Vedieť použiť v reči minulý čas.

 

Rozvíjať u žiaka schopnosť sluchom rozlišovať mäkkosť a tvrdosť slabík.

Naučiť sa vyjadriť koho čo bolí a poznať časti tela človeka.

 

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní rus. jazyka.

 

Prebúdzať zmysel pre humor a optimizmus v rôznych životných situáciách.

Vedieť používať správne slovné spojenia a zvraty v genitíve.

Motivovať žiaka na športové aktivity a aktívne využívanie voľného času v prírode i na športoviskách.

Precvičovať intonáciu a výslovnosť

Rozvíjať logické myslenie.

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

Mapa

 Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

DVD – Russkyj jazyk

 

 

 

Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

S

I

A

C

 

H

O

D

I

N

A

 

TÉMA

TEMATICKÉHO CELKU

TÉMA

VYUČOVACEJ HODINY

 

 

  VÝKONOVÝ ŠTANDARD

               VÝSTUP

 

 

KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV

 

 

UČEBNÉ

ZDROJE

 

 

 

POZNÁMKY

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

L9: Máme radi prírodu.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou.° Náčuv a práca s dialógmi o prírode° domáce a divé zvieratá° kvety a stromy° datív° používanie datívu s predložkami K, PO° používanie slovies ÍSŤ, CHODIŤ a JAZDIŤ° fonetické cvičenia na nácvik gram. väzieb° prekladové cvičenie° doplňujúce cvičenia° tvorenie viet podľa gramatických modelov° práca s príbehom L.N.Tolstého: Lev a pes

° Opakovanie lekcie° Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

L10: V zime.

Základná slovná zásoba súvisiaca s témou.° Náčuv a práca s dialógmi o zime° Akuzatív  v jednotnom a množnom čísle° vyjadrovanie časového úseku: O + koľko minút, dní, týždňov, mesiacov...° fonetické cvičenia na samohlásky: JA, JE° cvičenia na používanie správnej pádovej väzby° prekladové cvičenie° rozprávanie podľa obrázkov KOHO VIDELI DETI° tvorenie viet podľa gramatických modulov° Básnička JEDLIČKA.° Práca s textom SNEHOVY ZAJAČIK° rozprávanie čo deti robia v zime° hádanky a pesnička o jedličke °Práca s pracovným zošitom°

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

Záverečné opakovanie a hodnotenie.

 

Viesť k zodpovednému prístupu k prírode.

Vedieť používať správne slovné spojenia a zvraty v datíve.

 

Motivovať žiaka na zvládnutie ruskej gramatiky čítaním a písaním.

 Vedieť pomenovať zvieratá a rastliny.              

Vzbudiť u žiaka lásku k prírode a prehlbovať enviromentálny vzťah k nej.

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní rus. jazyka.

                     

Precvičovať intonáciu a výslovnosť.

 

 

Motivovať žiaka k tomu, aby rozvíjal svoje rečové zdatnosti.

 

Vedieť používať správne slovné spojenia a zvraty v akuzatíve.

 

Upevniť si osvojenú slovnú zásobu.

 

Opakovanie je matka múdrosti.

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

 

 

 

 

 

Verbálna

Písomná

Samostatné práce žiakov.

  Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

DVD – Russkyj jazyk

 

 

 

 

Učebnica

Pracovný zošit

AO- program

Obrazový materiál

Nástenná azbuka

Výukový materiál – ruský jazyk v power pointe a prezentácie zo stránky: www.zborovna.sk

Nástenná azbuka

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje:
Učebnica Ruský jazyk pre 6.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková
Valentína Glendová
Pracovný zošit RJ pre 56ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková
Valentína Glendová
Iné zdroje: internet
 

 

TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok